Actueel

Voederbieten demo dagen

november 1, 2018
Op 4 en 26 oktober heeft het NMI in samenwerking met Agruniek Rijnvallei, New Bussinesses Agrifood, de Nederlandse Jagersvereniging 2...
Read More

Duurzaam bodembeheer: de zaak fosfaat

augustus 3, 2018
De bodem vormt de basis van ons voedsel. Hoewel in deze tijd van het jaar mooi verstopt, is de bodem...
Read More

Waterkwaliteit Natura 2000-gebieden Wieden & Weerribben

juni 29, 2018
In opdracht van Provincie Overijssel werkt NMI met Witteveen+Bos en een aantal andere partijen aan de verbetering van de waterkwaliteit...
Read More

Waardenetwerk melkveehouders

april 24, 2018
In januari is NMI een nieuw waardenetwerk gestart in de Provincie Limburg: ‘Meer maatwerk met stikstofbemesting en gewasmanagement op melkveebedrijven’....
Read More

Boerenwijsheid is zo gek nog niet

april 19, 2018
Kan het zo zijn dat wij als bodemonderzoekers ons te ver in de bodem hebben ingegraven? Zijn we het zicht...
Read More

Interreg NWE project ReNu2Farm opgestart

april 6, 2018
Het onlangs toegekende Interreg project ReNu2Farm hield op 5 en 6 maart haar Kickoff-bijeenkomst in Saarbruecken, Duitsland. NMI is een...
Read More

Slotbijeenkomst waardenetwerk aspergetelers in Sevenum

april 1, 2018
Op 15 maart heeft NMI in samenwerking met Alliance een slotbijeenkomst georganiseerd voor aspergetelers en andere belanghebbenden in de aspergeteelt....
Read More

Droog, droger, droogst: Wat kan de melkveehouder met de mest?

maart 10, 2018
Het is jammer dat droog weer schade kan doen, want droog weer verveelt eigenlijk nooit. Droge jaren zijn er wel...
Read More

Stikstofgift onnodig in eerste jaar asperge

januari 22, 2018
Het NMI raadt aan om te kiezen voor bodemverbeteraars met veel organische stof en weinig werkzame nutriënten, zoals gft- en...
Read More

Terugdringen nitraatuitspoeling in Limburg

december 21, 2017
NMI is initiatiefnemer van twee nieuwe projecten die gericht zijn op het terugdringen van de nitraatuitspoeling in de Provincie Limburg....
Read More

Duurzaam hergebruik van organische reststromen als bodemverbeteraar

november 30, 2017
Organische reststromen zijn te gebruiken als grondstof voor de Biobased Economy, voor energiedoeleinden én als grondstof voor bodemverbeteraars die kunnen...
Read More

Gebiedsgericht inzicht in effecten van landbouwmaatregelen op emissies van stikstof en fosfor

juli 5, 2017
Het gebruik van gedetailleerde bodem- en bemestingsgegevens uit agrarische meetnetten en een integraal nutriëntenmodel is het mogelijk om gebiedsgericht inzicht...
Read More

NMI bepleit extra ruimte voor compost

juni 30, 2017
Door aanvoer van effectieve organische stof (EOS) naar praktijkbedrijven kan substantieel omhoog door het creëren van een extra P­gebruiksruimte van...
Read More

Landbouw, water en natuur verbinden met kringlooplandbouw

april 1, 2017
Bodem en mest zijn hot. Dat is niet voor niets. Boeren zien steeds strenger wordende gebruiksnormen in schril contrast staan...
Read More

Meststoffen voor actief bodemleven

oktober 1, 2016
Een verkeerd gebruik van kunstmest kan goede landbouwgrond verzuren en dat kan funest zijn voor bodemorganismen. Maar kunstmest kan het...
Read More
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI