Beter bemesten met nitraatmetingen

Scherper bemesten vraagt om monitoring. Dirk Thijssen van het NMI  steekt deze weken in zomerse omstandigheden grondmonsters op vele aardappelpercelen. Met de monsters worden nitraatmetingen uitgevoerd voor een project waar de deelnemers extra inzicht krijgen in de stikstofbenutting op hun percelen. Dat is voor alle agrarisch ondernemers relevant, want nauwkeuriger bemesten is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor de portemonnee. Bekijk hier een video waarin Dirk uitlegt hoe je een monstername doet en wat je er mee kunt.

Nitraatuitspoeling is nog steeds een probleem voor de grondwaterkwaliteit, maar zeker ook voor het sluiten van de stikstofkringloop op agrarische bedrijven. In een tijd waarin op derogatiebedrijven minder dierlijke mest mag worden gebruikt en de verloren ruimte wordt opgevuld door aangekochte stikstof in de vorm van kunstmest, is het nog belangrijker om gedoseerd om te gaan met de stikstof die voorhanden is. Nitraatmetingen geven een kijkje in de bodem en bieden handvatten om gerichter te sturen op de stikstofbemesting.

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) heeft veel ervaring opgedaan met nitraatmetingen en is gespecialiseerd in het opstellen van een stikstofbalans. “We delen de bodem op in drie dieptelagen” legt Thijssen uit. “Van elke bodemlaag maken we een mengmonster dat wordt geanalyseerd op ons laboratorium. Door de bodem op te delen in deze drie lagen is heel duidelijk de stikstofbeschikbaarheid in kaart te brengen en wordt de verdeling van nitraat over de bodemlagen zichtbaar gemaakt. Door de resultaten te bespreken aan de hand van de aan- en afvoer van stikstof en optredende bodemprocessen, wordt de relatie tussen het management en de meting tastbaar voor de agrariërs. En iets dat tastbaar is, kun je sturen.” Dat verschaft de ondernemer knoppen om aan te draaien; hij wordt getraind in zijn bemestingsmanagement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dirk Thijssen, e-mail dirk.thijssen@nmi-agro.nl, tel.  06 5200 2194Geef een antwoord