Over NMI

Nutriënten Management Instituut (NMI) is een kennis- en adviesbureau. NMI vertaalt technisch inhoudelijke kennis over de bodem in praktische handvatten. Onze missie is een duurzame, klimaatbestendige landbouw in balans met de natuurlijke omgeving. Wij combineren onderzoek, praktische kennis en een schat aan data om bij te dragen aan het oplossen van de complexe vraagstukken waar onze samenleving voor staat.

Thema's

Bodemkwaliteit

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. NMI combineert kennis over bodembiologie met kennis over chemische en fysische aspecten van de bodem.

lees verder
Landbouw en kringlopen

Een gezonde en vitale bodem vormt de basis van de kringlooplandbouw. NMI werkt al jaren aan een goed beheer van de bodem en nutriënten en wil daarom graag bijdragen aan een verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw.

lees verder
Waterkwaliteit

Waterbeheerders zijn samen met de landgebruiker verantwoordelijk voor schoon grond- en oppervlaktewater. De Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn hierbij normstellend dan wel richtinggevend.

lees verder
Meststoffen en circulariteit

NMI adviseert op het gebied van meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten ten behoeve van een gezonde, productieve en circulaire land- en tuinbouw en een goede bodemkwaliteit.

lees verder
Agrarisch natuurbeheer

Met het agrarisch natuurbeheer wordt invulling gegeven aan de balans tussen landbouw en natuur binnen het landschappelijke kader. NMI geeft hier invulling aan vanuit zowel een landbouwkundig perspectief als vanuit het perspectief van natuurorganisaties.

lees verder
Precisielandbouw

Met precisielandbouw wordt de inzet van middelen optimaal afgestemd op de natuurlijke omstandigheden.

lees verder