Agrarisch natuurbeheer

p4 5-15-2018 Kieviteieren (4)

Agrarisch natuurbeheer

De Nederlandse landbouw streeft (steeds meer) naar een optimale productie in balans met de omgeving. Met het agrarisch natuurbeheer wordt invulling gegeven aan de balans tussen landbouw en natuur binnen het landschappelijke kader. NMI geeft hier invulling aan vanuit zowel een landbouwkundig perspectief als vanuit het perspectief van natuurorganisaties.

ANLB-pakketten

Vanuit het agrarisch natuur en landschapsbeheer zijn beheerpakketten beschikbaar die agrarische collectieven kunnen afsluiten met deelnemende boeren. Deze pakketten bevatten maatregelen die een boer kan nemen om de biodiversiteit zowel op het land als in de sloot te verbeteren. NMI werkt met verschillende collectieven, deelnemende boeren en onderzoeks- adviesbureaus samen aan een goede invulling van deze pakketten.

Natuurontwikkeling op voormalig landbouwgrond

Bodemkwaliteit en hydrologische omstandigheden vormen de basis voor de kwaliteit en de ontwikkeling van natuurlijke vegetaties. Een te hoge beschikbaarheid van nutriënten belemmert natuurbehoud- en natuurontwikkeling en vooral gevoelige natuur binnen Natura2000 gebieden. NMI onderzoekt de relatie tussen bodemkwaliteit, voedselrijkdom op de korte en lange termijn in de bodem en de potentie voor de ontwikkeling van gewenste vegetatietypes. In het bijzonder wordt hierbij aandacht besteedt aan fosfaat. NMI adviseert welke maatregelen het beste kunnen worden ingezet om de abiotische randvoorwaarden te optimaliseren met het oog op de gewenste natuur.

Samenwerking boer en natuurorganisatie

Natuurorganisaties en boeren werken op allerlei manieren samen. De meest voorkomende vorm is dat boeren gronden van natuurorganisaties pachten waarbij zij zorgdragen voor het beheer en de productie kunnen gebruiken binnen hun bedrijfsvoering door maaien en/ of weiden. NMI ondersteunt de samenwerking tussen boer en natuurorganisaties door onderzoek en advies over maatregelen om de balans te houden tussen natuurdoelstellingen en productie.

Contact: Debby van Rotterdam
debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl / 06 25179329