Landbouw en kringlopen

kringlopen_nieuw

Landbouw en kringlopen

De Minister van LNV heeft wil dat Nederland in 2030 koploper wordt in kringlooplandbouw. Maar wat houdt het in? Het betekent een verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig gebruik van bodem, water en natuur. Een gezonde en vitale bodem vormt de basis van de kringlooplandbouw. NMI werkt al jaren aan een goed beheer van de bodem en nutriënten en wil daarom graag bijdragen aan een verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw.

NMI verbindt daartoe de wetenschap met de praktijk tot pasklare en bruikbare oplossingen voor onze klanten voor nu en later.

Sluiten nutriëntenkringlopen
Nutriëntenkringlopen worden bij voorkeur op een zo laag mogelijk niveau gesloten. Om dit te kunnen realiseren is een goede kennis van het gedrag van nutriënten op lokale, regionale- en/of (inter)nationale schaal van belang. NMI heeft zowel kennis van processen die het gedrag van nutriënten in bodem, water en lucht bepalen als van de praktische kant van het management van nutriënten op bedrijven.

Verlagen emissies/verhogen benutting
Emissies van nutriënten uit het bodem-plantsysteem naar water en lucht moeten worden beperkt om zo de benutting van organische en minerale meststoffen te verhogen  Hierbij valt te denken aan het tegengaan van ammoniakemissie, nitraatuitspoeling, denitrificatie en de uit- en afspoeling van fosfaat. Minder verliezen kunnen worden gerealiseerd door een hogere opbrengst of een precisiebemesting waarbij de inputs van meststoffen worden verlaagd en het overschot op de bodembalans daalt.

Bemesting.
Een evenwichtig en verantwoord gebruik van meststoffen is een belangrijk element van kringlooplandbouw. Hierbij draait het om de 4 juistheden van bemesting: de juiste gift, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats met de juiste meststof.

Verlagen emissies melkveehouderij door voergerichte maatregelen
In de rundveehouderij is het eiwitgehalte in het rantsoen in combinatie met het management sterk bepalend voor het optreden van verliezen. Het verlagen van het eiwitgehalte in het rantsoen is een belangrijke sleutel voor minder verliezen. Beter sturen op de N-opname en het N-gehalte van (weide)gras met behulp van sensoren en dynamische bemestingsadvisering voor de eerste en latere sneden zijn routes waaraan we werken.

Teelt van voederbieten en andere krachtvoervervangers
Nederland importeert veel krachtvoergrondstoffen. Teelt van gewassen die krachtvoer vervangen draagt bij aan kringloopsluiting. NMI zie veel potentie in de teelt van voederbieten op melkveebedrijven in Nederland. Ze dragen bij aan een beter eiwitbenutting in het melkveerantsoen en verminderen de behoefte aan import van krachtvoer grondstoffen.

Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit is bepalend voor een duurzame gewasproductie, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en risico op verliezen naar het milieu.

Contact: Romke Postma
romke.postma@nmi-agro.nl / 06 46020776