VitalBodemHdr

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit is bepalend voor een duurzame gewasproductie, klimaatbestendigheid, biodiversiteit en risico op verliezen naar het milieu. NMI werkt aan duurzaam bodembeheer om de bodemkwaliteit zo te managen dat de productiefunctie in stand blijft voor toekomstige generaties en ook invulling wordt gegeven aan maatschappelijke opgaven rondom waterbeheer, klimaatadaptatie, het verminderen van verliezen naar het milieu en biodiversiteit. NMI verbindt de wetenschap met de praktijk tot pasklare en bruikbare oplossingen voor onze klanten voor nu en later.

Ammoniak
De bodem is van invloed op het risico op ammoniakemissie bij het toedienen van minerale en organische meststoffen en de verliezen uit urineplekken bij beweiding.

Bemesting
De bodem buffert nutriënten. De nalevering uit de bodem in combinatie met de gewasbehoefte bepaalt de behoefte aan organische en minerale meststoffen. NMI werkt aan het optimaliseren van bemestingsadviezen en heeft daarvoor ook tools ontwikkeld.

Bodemkwaliteit integraal
Bodemchemische, -fysische en biologische processen plus het management bepalen de kwaliteit van de bodem en zijn daarmee van grote invloed op het beoogde gebruiksdoel (landbouw, natuur, optimale waterkwaliteit etc). NMI combineert kennis over deze processen.  Dit leidt tot nieuwe meetmethoden, praktijkadviezen en rekentools zoals de Open BodemIndex, een instrument om de bodemkwaliteit integraal te beoordelen.

Broeikasgassen
De bodemeigenschappen in combinatie met het management zijn sterk bepalend voor broeikasgasemissies van lachgas, kooldioxide en methaan. De centrale vraag is hoe met gericht management is te sturen op lage emissies.

Ecosysteemdiensten
Ecosysteemdiensten zijn diensten die door een ecosysteem aan de maatschappij worden geleverd. Voorbeelden zijn het behoud van een goede waterkwaliteit, een goede waterberging een hoge biodiversiteit.

Koolstof
Voldoende aanvoer van organische stof is van belang om de natuurlijk vruchtbaarheid op peil te houden. NMI heeft bijvoorbeeld de OS-balans ontwikkeld. Daarnaast is er een maatschappelijk ambitie om meer koolstof op te slaan in de bodem als klimaatmaatregel.

Contact: Wim Bussink
wim.bussink@nmi-agro.nl / 06 29037096