Mest- en reststoffen

mestenrestoffen_header_nieuw

Mest- en reststoffen

In de landbouw zijn meststoffen nodig voor goede gewasopbrengsten en het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van dierlijke mest, kunstmest, compost en overige meststoffen, die uiteenlopende eigenschappen hebben. Wij kennen als geen ander de eigenschappen van de voorkomende meststoffen en adviseren over de wijze waarop ze het best kunnen worden ingezet. De uitdaging is om de juiste meststof op het juiste moment in de juiste vorm en juiste hoeveelheid toe te passen voor een optimale productie met minimale verliezen.

Reststoffen als meststof
Binnen de Biobased Economy komen steeds meer reststromen beschikbaar en worden nutriënten zo veel mogelijk uit afvalstoffen teruggewonnen. Dat kunnen nevenproducten uit de voedselverwerkende industrie zijn, reststromen uit natuur en landbouw, producten die vrijkomen bij de waterzuivering of mestverwerking. NMI onderzoekt of en zo ja, hoe deze producten als meststof op de markt kunnen worden gebracht. Daarbij kijken we naar landbouwkundige, milieukundige, economische en wettelijke aspecten.

Onderzoek landbouwkundige waarde meststoffen

NMI karakteriseert de landbouwkundige waarde van (nieuwe) meststoffen en gebruikt daarvoor uiteenlopende onderzoeksmethoden. Soms kan dit op basis van de samenstelling van de meststoffen, maar vaak zijn in aanvulling daarop laboratoriumanalyses en/of pot- en veldproeven nodig. NMI beschikt over de daarvoor benodigde faciliteiten en zorgt voor een deskundige begeleiding van uw vragen.

Wetgeving mest- en meststoffen
Vanuit onze jarenlange expertise op het gebied van de meststoffenwet adviseren wij over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de handel en het gebruik van mest- en reststoffen. Voor de toelating van reststoffen als meststof of co-product voor vergisting voeren wij een landbouwkundige en milieukundige toetsing uit en stellen waar nodig een dossier op voor toelating.

Producten uit mestverwerking

Er wordt in Nederland een toenemende hoeveelheid dierlijke mest verwerkt. De eindproducten dienen een nuttige bestemming in de akker- en tuinbouw in binnen- of buitenland te krijgen. Daarvoor moet de samenstelling beantwoorden aan de vraag vanuit de praktijk, ofwel de mestverwerking moet vraaggestuurd zijn. NMI denkt mee bij de verdere ontwikkeling van een succesvolle mestverwerking.

Databank meststoffen

De databank meststoffen biedt een mooi overzicht van de eigenschappen van een groot aantal meststoffen die in Nederland op de markt worden aangeboden. De databank meststoffen is momenteel in revisie.

Contact: Romke Postma
romke.postma@nmi-agro.nl / 06 46020776