Meststoffen en circulariteit

mestenrestoffen_header_nieuw

Meststoffen en circulariteit

Meststoffen, biostimulanten en bodemverbeteraars dragen allen bij aan een gezonde bodem en een goede gewasopbrengst. Wij kennen als geen ander de eigenschappen van deze producten en adviseren over de wijze waarop ze het best kunnen worden ingezet. De uitdaging is om de juiste materialen op het juiste moment in de juiste vorm en juiste hoeveelheid toe te passen voor een optimale productie met minimale verliezen en behoud van een gezonde bodem. Bovendien hebben wij actuele kennis en expertise in huis met betrekking tot wet- en regelgeving, welke voortdurend aan verandering onderhevig is.

NMI als kenniscentrum: van chemie, tot regelgeving met laarzen op het erf
NMI biedt unieke expertise betreffende de effectieve inzet van meststoffen ten behoeve van goede gewasopbrengsten, bodemvruchtbaarheid en circulariteit. We hebben een divers team van experts met kennis van de wet- en regelgeving op nationaal en Europees niveau, alsook op het gebied van de werking van meststoffen en toepassing in de landbouw. Bij het NMI weten we deze kennis eenvoudig te vertalen naar de praktijk. Het NMI heeft haar laarzen namelijk stevig op het erf: we hebben veel praktijkervaring met een brede groep stakeholders, waaronder producenten van organische en minerale meststoffen, de handel en de boer als eindgebruiker. Daarnaast heeft NMI decennia ervaring op het gebied van mest verzilverd in de NMI Databank meststoffen.

Meststoffen, biostimulanten en bodemverbeteraars
NMI is een expert op het gebied van meststoffen, biostimulanten en bodemverbeteraars. Meststoffen worden ingezet om een goede gewasopbrengst te verzekeren en de bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Meststoffen zijn er in verschillende vormen met uiteenlopende eigenschappen: dierlijke mest, kunstmest, compost, (an)organische reststromen en overige meststoffen. Biostimulanten hebben een positief effect op de groei en weerbaarheid van planten door ze toleranter te maken voor stress van abiotische (niet-levende) oorsprong. Bodemverbeteraars zorgen ten slotte voor een verbeterde bodemkwaliteit door het verhogen van de hoeveelheid en kwaliteit van organische stof in de bodem. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld gewassen beter wortelen, krijgt de bodem een hoger vochthoudend vermogen, en wordt het bodemleven gevoed. Wij kennen als geen ander de eigenschappen van de voorkomende meststoffen, biostimulanten en bodemverbeteraars en adviseren over de wijze waarop ze het best kunnen worden ingezet. De uitdaging is om de juiste meststof op het juiste moment in de juiste vorm en juiste hoeveelheid toe te passen voor een optimale productie met minimale verliezen.

Wetgeving mest- en meststoffen
Vanuit onze jarenlange expertise op het gebied van de nationale meststoffenwet adviseren wij over de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de handel en het gebruik van mest- en reststoffen. De laatste jaren hebben we dit verbreed naar een internationaal niveau, door de implementatie van de nieuwe Europese Meststoffenverordening en aanpalende regelgeving op de voet te volgen en consequenties in beeld te brengen. Voor de toelating van reststoffen als meststof of co-product voor vergisting voeren wij een landbouwkundige en milieukundige toetsing uit en stellen waar nodig een dossier op voor toelating.

Meststoffen als ingrediënt circulaire economie
Binnen de Biobased Economy komen steeds meer reststromen beschikbaar en worden nutriënten zo veel mogelijk uit afvalstoffen teruggewonnen. Dat kunnen nevenproducten uit de voedselverwerkende industrie zijn, reststromen uit natuur en landbouw, producten die vrijkomen bij de waterzuivering of mestverwerking. Dit brengt circulaire landbouw een stuk dichterbij. NMI onderzoekt of en zo ja, hoe deze producten als meststof op de nationale en Europese markt kunnen worden gebracht. Daarbij kijken we naar landbouwkundige, milieukundige, economische en wettelijke aspecten.

Kijk op de toekomst: onderzoek landbouwkundige waarde meststoffen
NMI karakteriseert de landbouwkundige waarde van (nieuwe) meststoffen en gebruikt daarvoor uiteenlopende onderzoeksmethoden. Soms kan dit op basis van de samenstelling van de meststoffen, maar vaak zijn in aanvulling daarop laboratoriumanalyses en/of pot- en veldproeven nodig. NMI beschikt over de daarvoor benodigde faciliteiten en zorgt voor een deskundige begeleiding van uw vragen.

Producten uit mestverwerking
Er wordt in Nederland een toenemende hoeveelheid dierlijke mest verwerkt. De eindproducten dienen een nuttige bestemming in de akker- en tuinbouw in binnen- of buitenland te krijgen. Daarvoor moet de samenstelling beantwoorden aan de vraag vanuit de praktijk, ofwel de mestverwerking moet vraaggestuurd zijn. NMI denkt mee bij de verdere ontwikkeling van een succesvolle mestverwerking.

Databank Meststoffen
In de Databank Meststoffen wordt gedetailleerde en actuele informatie aangeboden van méér dan 1300 meststoffen die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt. Hiermee biedt de Databank  een mooi overzicht van de eigenschappen van een groot aantal meststoffen die in Nederland op de markt worden aangeboden. De Databank Meststoffen is hier te raadplegen.

Contact: Romke Postma
romke.postma@nmi-agro.nl / 06 46020776