Precisielandbouw

Precisielandbouw

Met precisielandbouw wordt de inzet van middelen optimaal afgestemd op de natuurlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld de juiste meststof, op de juiste plek, op het juiste tijdstip en in de juiste dosis. Bij precisielandbouw kan de schaal waarop deze optimalisatie plaatsvindt worden verkleind door meer te meten en deze metingen te integreren in heldere adviezen. Data kan beschikbaar komen via sensoren, drones, en satellieten en uit allerlei monitoringsmeetnetten (big data). Op basis van deze datalagen kan met slimme algoritmes inzicht worden gekregen in de ruimtelijke variatie in een perceel en een passend advies worden gegeven in de vorm van taakkaarten.

Sensoren

Bij het NMI werken we mee aan de ontwikkeling van slimme sensoren waarmee bodem-, gewas- en ruwvoerkwaliteit in het veld kan worden gemeten. De kracht van het NMI zit in zinvolle interpretatie van deze data, omdat we de kennis combineren van de processen in de bodem, de relevantie voor het gewas, de nieuwste meetmethodieken en de boerenpraktijk. Met dit advies kan de juiste meststof met de juiste dosis op de juiste plek worden toegediend.

Data-analyse

Door metingen van bodem, gewas en leefomgeving integraal te analyseren via slimme statistiek zoals machine learning en deep learning is het mogelijk om niet alleen de landbouwpraktijk te optimaliseren, maar ook om de verliezen van stikstof en fosfor naar het milieu te verkleinen.

Applicaties

Om kennis en praktijk te verbinden heeft NMI verschillende applicaties gemaakt om boeren te ondersteunen in bodembeheer en bemesting. Met RE-gras kan de agrarische ondernemer zijn mestgiften in het vroege voorjaar beter timen zodat het gewas optimaal profiteert en verliezen worden beperkt. Met de OS-balans krijgt men eenvoudig zicht op de aan- en afvoer van koolstof, waardoor het mogelijk is om de bijdrage aan een duurzame bodem als ook het klimaat zichtbaar te maken. Via Agrocares wordt onze kennis van bemesting wereldwijd toegepast om maatwerk mogelijk te maken op het perceel: de juiste hoeveelheid op de juiste plek. NMI heeft met kennisinstellingen samengewerkt om de applicatie ‘Maatregelen op de kaart’ te ontwikkelen waarmee voor elk agrarisch perceel in Nederland maatregelen wordt gepresenteerd om verliezen naar het watersysteem te beperken.

Contact: Debby van Rotterdam
debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl / 06 25179329