Producten

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaattoestand van uw bodem bepaald op basis van twee indicatoren: P-PAE en PAL. De nieuwe fosfaatindicator kan ervoor zorgen dat u in een andere fosfaatklasse terecht komt. Daarmee kan uw fosfaatruimte veranderen. Hierdoor kan de hoeveelheid mest die u wettelijk mag gebruiken omhoog of omlaag gaan. Wees alvast voorbereid

Lees meer

Nutriënten Management Instituut heeft de GrasPlan applicatie ontwikkeld. Dit is een digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een graslandgebruikskalender om een overzicht te hebben van hun graslandmanagement. Zo’n kalender geeft de melkveehouder een eenvoudig hulpmiddel om te zien hoe hij / zij zijn / haar graspercelen beheert en helpt bij de planning hiervan.

Lees meer

Met Maatregelen op de Kaart is het nu mogelijk per perceel te zien welke acties genomen kunnen worden om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren.

Lees meer

Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij en zal worden gebruikt door Milieukeurtelers.

Lees meer

RE-gras voor een optimaal ruweiwitgehalte en een hoge N-benutting RE-gras is een uitbreiding en verbetering van de vroegere temperatuursom module. Met RE-gras is het beter mogelijk om gericht te sturen op het realiseren van een RE-gehalte van 150 à 160 g per kg ds voor de eerste maaisnede op bedrijven met een grasrantsoen. Bedrijven met

Lees meer
Sturingsmogelijkheden om waterkwaliteit te verbeteren Agrarisch bodembeheer en nutriëntenmanagement beïnvloeden het milieu. Het Nutriënten Management Instituut heeft een instrument ontwikkeld die deze milieubelasting inzichtelijk maakt: de Bodemverkenner. Agrariërs kunnen daarmee actief sturen om negatieve effecten van bemesting, gewasrotatie en bodemvruchtbaarheid op het milieu te verminderen. Beleidsmakers en waterbeheerders kunnen effecten van maatregelen op lucht- en
Lees meer

De Demetertool is een gratis, online tool specifiek ontwikkeld voor akkerbouw en groententeelt.
De Demetertool biedt u de mogelijkheid om zelf een optimale en duurzame bemesting te berekenen voor uw percelen. De Demetertool bekijkt zowel het organische stofgehalte in de bodem als een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewassen.

Lees meer