Producten

Ondernemers kunnen op meerdere manieren organische stof aanvoeren naar landbouwgronden om de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren. Dat kan via het achterlaten van gewasresten, het telen en inwerken van groenbemesters en/of de aanvoer van organische meststoffen, compost of maaisel. Een hulpmiddel voor het maken van een keuze uit die mogelijkheden is binnen het project Bodemmaatregelen Attentiezones Natte Natuurparels ontwikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie en de wet- en regelgeving op het gebied van bodembeheer en bemesting.

Lees meer

NMI biedt verschillende kennisproducten en datasets aan via de NMI API. Met de NMI API kunt u eenvoudig, snel en geautomatiseerd gebruik maken van de expertise van NMI en deze bijvoorbeeld integreren in uw producten en werkzaamheden. De NMI API bevat verschillende producten die u kunnen helpen met betere inzichten in de bodem. Open Bodem

Lees meer

Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij en zal worden gebruikt door Milieukeurtelers.

Lees meer

RE-gras is een uitbreiding en verbetering van de vroegere temperatuursom module. Met RE-gras is het beter mogelijk om gericht te sturen op het realiseren van een RE-gehalte van 150 à 160 g per kg ds voor de eerste maaisnede op bedrijven met een grasrantsoen.

Lees meer

Met BodemSchat4 heeft u eenvoudig de beschikking over nauwkeurige schattingen van bodemkenmerken voor agrarische percelen. BodemSchat4 is dan ook erg geschikt als u de toestand van een groot aantal percelen wilt weten, maar niet over het budget of de mogelijkheid beschikt om klassieke bodemanalyses uit te laten voeren.

Lees meer

Met Maatregelen op de Kaart is het nu mogelijk per perceel te zien welke acties genomen kunnen worden om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren.

Lees meer

Het voorjaar staat voor de deur en daarmee wordt de applicatie GrasPlan van het Nutriënten Management Instituut (NMI) weer actueel. GrasPlan is een gratis beschikbare, digitale variant van de graslandgebruikskalender. Veel melkveehouders gebruiken een papieren graslandgebruikskalender om een overzicht te hebben van hun graslandmanagement. Het is een eenvoudig hulpmiddel om het beheer en planning te

Lees meer

Vanaf 1 januari 2021 wordt de fosfaattoestand van uw bodem bepaald op basis van twee indicatoren: P-PAE en PAL. De nieuwe fosfaatindicator kan ervoor zorgen dat u in een andere fosfaatklasse terecht komt.

Lees meer

Het NMI beschikt over een rijke historie aan Nederlandse bodemgegevens van agrarische percelen. Deze bodemanalyses zijn onder gebracht in het Nationaal Agrarisch Bodem Archief (NABA). Met het NABA houdt NMI een overzicht van de agrarische bodems in Nederland over de periode 1970 tot 2021.

Lees meer

Agrarisch bodembeheer en nutriëntenmanagement beïnvloeden het milieu. Het Nutriënten Management Instituut heeft een instrument ontwikkeld die deze milieubelasting inzichtelijk maakt: de Bodemverkenner.

Lees meer

De Demetertool is een gratis, online tool specifiek ontwikkeld voor akkerbouw en groententeelt.
De Demetertool biedt u de mogelijkheid om zelf een optimale en duurzame bemesting te berekenen voor uw percelen. De Demetertool bekijkt zowel het organische stofgehalte in de bodem als een optimale nutriëntenvoorziening voor de gewassen.

Lees meer