Bodemverkenner

Sturingsmogelijkheden om waterkwaliteit te verbeteren

Agrarisch bodembeheer en nutriëntenmanagement beïnvloeden het milieu. Het Nutriënten Management Instituut heeft een instrument ontwikkeld die deze milieubelasting inzichtelijk maakt: de Bodemverkenner. Agrariërs kunnen daarmee actief sturen om negatieve effecten van bemesting, gewasrotatie en bodemvruchtbaarheid op het milieu te verminderen. Beleidsmakers en waterbeheerders kunnen effecten van maatregelen op lucht- en waterkwaliteit verkennen.

Voor een aantal illustratieve voorbeelden waarbij de Bodemverkenner is toegepast, lees dit artikel.

Er zijn verschillende varianten van dit instrument:

  • Een variant op bedrijfsniveau: een agrariër kan op basis van zijn bouwplan en bemestingsplan inzichtelijk maken hoe zijn bodembeheer én bemesting doorwerkt op de waterkwaliteit en de verliezen naar de lucht. Tegelijk wordt inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn op de hoeveelheid organische stof in de bodem. De agrariër kan ook simuleren wat een verandering in bouwplan of bemesting voor gevolgen heeft, voor bodem, milieu en de verwachte gewasproductie. Door bodembeheer en bemesting te koppelen aan perceelsspecifieke informatie is in veel situaties nog winst te behalen.
  • Een variant op perceelsniveau: voor illustratieve toepassing kan voor een specifiek gewas en bodemtoestand inzichtelijk gemaakt worden hoe veranderingen in bemesting en OS-beheer doorwerkt in gewasproductie en de mogelijke verliezen naar lucht en water.
  • Een variant op gebiedsniveau: door koppeling met hydrologische gebiedsmodellen is inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van het agrarisch nutriëntenmanagement op de waterkwaliteit op gebiedsniveau.
In enkele situaties zijn beleidsmakers geïnteresseerd in de heterogeniteit binnen gebieden (of polders). Het is mogelijk om op perceelsniveau inzicht te geven in de bodemkwaliteit (fosfaattoestand, stikstoflevering, achtergrondbelasting, etc.) én de gebruikte bemesting.
Download hier het productblad van de Bodemverkenner
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812