Thema’s

Bodemkwaliteit
Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. NMI combineert kennis over bodembiologie met kennis over chemische en fysische aspecten van de bodem.
Lees verder
Landbouw en kringlopen
Een gezonde en vitale bodem vormt de basis van de kringlooplandbouw. NMI werkt al jaren aan een goed beheer van de bodem en nutriënten en wil daarom graag bijdragen aan een verdere ontwikkeling van kringlooplandbouw.
Lees verder
Waterkwaliteit
Waterbeheerders zijn samen met de landgebruiker verantwoordelijk voor schoon grond- en oppervlaktewater. De Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn hierbij normstellend dan wel richtinggevend.
Lees verder
Meststoffen en circulariteit
NMI adviseert op het gebied van meststoffen, bodemverbeteraars en biostimulanten ten behoeve van een gezonde, productieve en circulaire land- en tuinbouw en een goede bodemkwaliteit.
Lees verder
Agrarisch natuurbeheer
Met het agrarisch natuurbeheer wordt invulling gegeven aan de balans tussen landbouw en natuur binnen het landschappelijke kader. NMI geeft hier invulling aan vanuit zowel een landbouwkundig perspectief als vanuit het perspectief van natuurorganisaties.
Lees verder
Precisielandbouw
Met precisielandbouw wordt de inzet van middelen optimaal afgestemd op de natuurlijke omstandigheden.
Lees verder
Contact NMI

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NMI