Test om ammoniakemmissie verder te verlagen

Minder emissie van ammoniak zorgt niet alleen voor minder stikstofuitstoot naar de omgeving, maar ook voor een hogere N-benutting van de mestgift. Met ammoniakemissiereductie tijdens mesttoediening snijdt het mes aan twee kanten: minder stikstofuitstoot naar de omgeving betekent tegelijkertijd dat meer stikstof beschikbaar is voor het gewas. De doelstelling van Bemest op z’n Best is om de emissie bij mesttoediening met 50% te laten dalen. NMI heeft met een nieuw prototype bemester van Slootsmid emissiemetingen uitgevoerd op praktijkpercelen van agrarisch ondernemers. Meerdere metingen zijn, later dit seizoen en volgend jaar, nodig om betrouwbaar een emissiereductiefactor af te leiden ten opzichte van zodenbemesting. We gaan dus nog even door met meten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2603 7096

 Geef een antwoord