Veenweidesloot van de toekomst komt concreet dichterbij

In 2023 is in een consortium begonnen met de uitvoering van het project VeenweideSloot van de Toekomst. NMI maakt samen met VIC, FLORON, Orch-ID en Waternet onderdeel uit van dit consortium. Dit najaar is gereserveerd voor een analyse van de veenweidesloot, die in allerlei vormen bestaat en vaak nog niet toekomstbestendig is.
De veenweidesloot van de toekomst draagt bij een klimaat-, natuur- en landbouwdoelen. Om dat te bereiken is de projectgroep VeenweideSloot van de Toekomst (VeeST) opgericht. Het project is officieel van start nu zowel het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als de Waterschappen – verenigd in STOWA – hun medewerking hebben toegezegd.
Rond de sloten in de veenweidegebieden spelen allerlei vraagstukken. De waterkwaliteit is vaak niet in orde en oevers zijn gevoelig voor erosie. Planten of dieren die hier van nature niet voorkomen, veroorzaken schade aan oevers en ecosystemen. Onderhoud (schonen en baggeren) kost veel geld, terwijl minder intensief beheer meestal beter is voor waterkwaliteit en stabiliteit. Ook lijkt slootbagger impact te hebben op het milieu door de substantiële uitstoot van broeikasgassen.
De grote variatie in veenweidesloten maakt het lastig om tot één beeld te komen van de veenweidesloot van de toekomst. Het aantal factoren dat van invloed is op zowel de waterkwaliteit als op de stabiliteit is groot en verschilt per type sloot. Dit systematisch in kaart brengen, is wel essentieel om het doel te realiseren.
VeeST onderzoekt het effect van ander beheer van de veenweidesloot bij veranderende slootwaterpeilen. Wat doen hogere en meer fluctuerende slootwaterpeilen met de oever, waterkwaliteit en biodiversiteit van de sloot? Hoe kan hier met aangepast beheer en onderhoud op worden ingespeeld. Met deze inzichten en handelingsperspectieven worden ideaalbeelden geschetst voor toekomstbestendige sloten in het veenweidegebied.

De afgelopen maanden analyseerde het team de bestaande literatuur en data. Ook zijn veldlocaties bezocht en besproken. De begeleidingscommissie en een klankbordgroep zijn opgericht. In die begeleidingscommissie zijn de opdrachtgevers vertegenwoordigd. Deze commissie houdt toezicht en denkt mee over opzet, doelstellingen en producten van het project. Vanuit de klankbordgroep wordt meegedacht op inhoud. Experts uit diverse vakgebieden en regio’s delen kennis en kunde om de vertaalslag naar de praktijk te maken.
De eerste bijeenkomst was op 23 juni in het Veenweiden Innovatie Centrum. In het aansluitende veldbezoek is gekeken naar verschillende sloten, biodiversiteit en beheer.

Hoe nu verder? Allereerst worden de beschikbare kennis en de kennishiaten over het effect van het beheer op de geschetste doelen van VeeST in kaart gebracht. Eind 2023 is de eerste beslisboom voor beheermaatregelen opgesteld, zijn de onderzoeksvragen geprioriteerd en is het voorstel voor de uitvoeringsfase klaar. De uitvoeringsfase begint in 2024. Lees meer over het onderzoek op de thema-pagina VeenweideSloot van de Toekomst (VeeST).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 2517 9329Geef een antwoord