Feedback op het RENURE-voorstel vanuit NMI

Het NMI heeft een feedback opgesteld op het voorstel om RENURE-producten op te nemen in de Nitraatrichtlijn. Deze is ingediend namens 7 Europese onderzoeksconsortia die door de Europese Commissie worden gefinancierd voor onderzoek naar nutriëntenrecycling in de landbouw: RENU2CYCLE, NUTRI2CYCLE, NUTRI-KNOW, LEX4BIO, NUTRIBDUDGET, NOVAFERT en FERTIMANURE.
We verwelkomen de eerste daadwerkelijke aanpassing van de Nitraatrichtlijn sinds 1991, waarmee een -gedeeltelijke- invulling wordt gegeven aan de praktische implementatie van het SAFEMANURE/RENURE project. We maken ons wel zorgen over de inperking tot slechts drie proces-materiaal combinaties en een aantal aanvullende voorwaarden. De belangrijkste knelpunten en aanbevelingen zijn:

  • Door de RENURE implementatie onderdeel te maken van de evaluatie van de Nitraatrichtlijn wordt deze jaren vooruitgeschoven. Dit is overbodig omdat de wenselijkheid van RENURE al jaren geleden werd onderkend, en de wetenschappelijke onderbouwing van de kansen en risico’s al uitgebreid is onderzocht door EC-JRC in het SAFEMANURE project. Aanbevolen wordt om de RENURE criteria van de JRC nu volledig te implementeren. Daarmee wordt tevens de inperking tot slechts drie proces-materiaal combinaties overbodig
  • Het voorstel introduceert maximaal toegestane gehalten voor pathogenen in de RENURE-producten. Dit valt buiten de scope van de Nitraatrichtlijn omdat pathogenen de verontereiniging van water met nitraten niet beïnvloeden. Op de risico’s van pathogenen bij gebruik van mest en producten daaruit wordt al toegezien vanuit de Dierlijke Bij-producten verordening, waar de RENURE producten onder blijven vallen. Deze voorwaarde is dus overbodig en kan achterwege blijven
  • Er wordt een nieuwe gebruiksnorm van 100 kg N geïntroduceerd voor RENURE-producten. De RENURE-producten zijn qua samenstelling en eigenschappen echter vergelijkbaar met kunstmest, en daardoor is er geen noodzaak om RENURE-producten apart te reguleren. Dit leidt tot meer administratieve en regeldruk bij zowel gebruikers als controlerende instanties zonder dat dit meerwaarde geeft, en zou daarom achterwege moeten blijven
  • Bij de nationale toelating van RENURE-producten moeten de toegestane bemestingsgiften (in Nederland geregeld via gebruiksnormen) omlaag gebracht worden. Deze koppeling heeft geen onderbouwing en lijkt vooral een sanctie.Afstemming van de bemestingsgiften tot op of zelfs onder het optimale niveau om stikstofverliezen te voorkomen is al onderdeel van de maatregelen onder Bijlage II van de Nitraatrichtlijn.
  • Er gaan voorwaarden gelden voor de opslag en het gebruik van RENURE-producten om de gasvormige stikstofverliezen te voorkomen. Deze maatregelen zouden ons inziens van toepassing moeten zijn op alle meststoffen met risico’s op vervluchtiging, ongeacht herkomst.
  • De ammoniumzouten die vrijkomen bij de zuivering van lucht van mestverwerkingsinstallaties (strippen en srubben) worden onterecht aangemerkt als dierlijke mest. In lijn met de Dierlijke Bij-producten verordening en de Bemestingsproducten verordening zouden deze producten erkend moeten worden als anorganische meststoffen herwonnen uit luchtzuivering, die per definitie geen dierlijke mest zijn en daarmee ook niet vallen binnen de beperking van de gebruiksnorm voor dierlijke mest en ook niet als RENURE-product worden aangemerkt.

Vind onze hele Feedback paper hier en meer informatie over ReNu2Cycle en eerdere feedback papers hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl, tel. 06 5200 2193Geef een antwoord