ReNu2Cycle

Sluiten van nutriëntenkringloop door herwonnen meststoffen

REcycling of NUtrients to close the fertiliser CYCLE (ReNu2Cycle)

Interreg North-West Europe project
Startdatum 24/03/2023
Einddatum 24/03/2027

Achtergrond van ReNu2Cycle

De EU importeert jaarlijks meer dan 6 mln. ton stikstof (N), fosfor (P) & kalium (K) in meststoffen. De prijs van NPK-meststoffen hangt af onder meer af van de energie-, mijnbouw- & vervoerskosten. De EU is sterk afhankelijk van Rusland en Oekraïne als de belangrijkste N-leveranciers en van Marokko als P-leverancier. Dit maakt de landbouw in Noordwest-Europa sterk afhankelijk van de globale economische & geopolitieke ontwikkelingen.

Tegelijkertijd gaan in Noordwest-Europa essentiële nutriënten uit organische bronnen in regio’s met een nutriëntenoverschot (bv. Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen (D) en Nederland) nog steeds verloren doordat de kringlopen niet zijn gesloten. Ondanks innovatieve methoden voor nutriëntenterugwinning worden meststoffen op basis van herwonnen nutriënten nog niet op grote schaal geproduceerd en gebruikt in regio’s met nutriëntentekorten (bijvoorbeeld Luxemburg, Ierland & Saarland (D)).

Doel

Het doel van ReNu2Cycle is de afhankelijkheid van Noordwest-Europa van de invoer van meststoffen op basis van fossiele grondstoffen te reduceren door na te gaan in hoeverre die kunnen worden vervangen door meststoffen op basis van herwonnen nutriënten.

NMI binnen ReNu2Cycle

NMI leidt de activiteiten betreffende de evaluatie van het wettelijk kader en de beoordeling van meststoffen op basis van herwonnen nutriënten aan de wettelijke vereisten op nationaal en EU niveau. Hierbij wordt voortgebouwd op de resultaten van eerdere verkenningen in ReNu2Farm, die ook werden uitgevoerd door NMI.  Daarbij maakt NMI gebruik van opgedane ervaringen en expertise met de wettelijke conformiteitsbeoordeling en registratie van de bemestingsproducten.

NMI ontwikkelt beleidsadvies om juridische belemmeringen op te lossen en de vlotte implementatie van EU-regelgeving voor herwonnen meststoffen te bevorderen en te sturen. Daarbij gaan we tijdens workshops, webinars en conferenties in gesprek met zowel gebruikers als producenten. We informeren hen over belangrijke wetswijzigingen en kansen die daaruit voortvloeien, en inventariseren hun ervaringen, wensen en barrières. Deze uitkomsten worden weer teruggekoppeld naar beleidsmakers en besluitvormers en gebruikt in beleidsadviezen.

Samen met de Universiteit van Gent coördineert het NMI de Policy working groep van de ESNI (European Sustainable Nutrient Initiative). Hierin wordt verbinding gelegd met experts uit andere EU-onderzoeksprojecten. Dit leidt tot uitwisseling van kennis en efficiënt gebruik van ervaringen, waarmee onder meer Feedback papers richting de Europese commissie over nieuwe EU-regelgeving rond herwonnen meststoffen worden opgesteld. Door hierin op te trekken met andere projecten krijgen we meer impact bij EU-beleidsmakers.

NMI is daarnaast verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een gebruikerstool voor de optimale keuze van meststoffen of blends voor verschillende situaties, rekening houdend met agro-ecologische behoeften en ecologische, wettelijke en economische randvoorwaarden.

Aanspreekpunten vanuit het NMI zijn Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl en Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl

Financiering

Het NW Europe Interreg project ReNu2Cycle heeft een budget van € 6.026.363, waarvan € 3.615.818 wordt gesubsidieerd door EFRO – Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling- onder INTERREG VI B NWE. Het budget van NMI voor vier jaar bedraagt € 439.344, waarvan € 263.606 wordt gesubsidieerd door ERDF.

Resultaten

Presentaties

 • ESNI presentatie over de kansen en uitdagingen voor herwonnen meststoffen in EU-wetgeving

Publicaties

 • Feedback paper over de criteria voor het opnemen van verwerkte mest als een component voor EU-bemestingsproducten (CMC 10 binnen de verordening EU2019/1009 inzake bemestingsproducten)
 • Feedback paper: ReNure and Ammonium Salts: Joint position on Nitrates Directive
 • Feedback paper: EU research projects Joint Feedback on amendmend ND annex II RENURE

Het project ReNu2Cycle bouwt voort op de resultaten van het eerdere NWE-interregproject ReNu2Farm. Resulaten zijn beschikbaar.

Partners

Het projectconsortium bestaat uit volgende partners:

 • IZES gGmbH (DE)
 • District administration of Heidekreis (DE)
 • District administration of Rotenburg (Wümme) (DE)
 • Universiteit Gent (BE)
 • Impact vzw (BE)
 • Inagro (BE)
 • Lower Saxony Network Renewable Resources and Bioeconomy e.V. – 3N (DE)
 • Munster Technological University – MTU (IE)
 • Nutrient Management Institute – NMI (NL)
 • South East Technological University – SETU (IE)
 • Teagasc (IE)
 • University of Limerick (IE)
 • eco:novis (LUXEMBURG)

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over het project en onze partners is te vinden op de website van het project (link naar de website van ReNu2Cycle https://renu2cycle.nweurope.eu/

ReNu2Cycle is een vervolg op het eerdere project ReNu2Farm