Waardenetwerk presenteert resultaten

In het kader van de subsidie regeling ‘Waardenetwerken’ van de Provincie Limburg heeft NMI 2 jaar 10 melkveehouders in noord Limburg op bedrijfsniveau begeleid om samen de nitraatdoelstelling van 50 mg NO3/l in het grondwater te halen. Om de doelstelling te behalen zijn bedrijfsspecifieke maatregelen opgesteld waarmee de melkveehouder aan de slag ging. Met ondersteuning van diverse metingen (mest-, gras- en nitraatanalyses en de penetrometer) zijn de maatregelen getoetst om ook de deelnemers van de werking van de diverse maatregelen te overtuigen. Met de evaluatieronde tijdens de slotbijeenkomst gaven de deelnemers aan dat voornamelijk de penetrometer metingen en de nitraat analyses erg veel inzicht gaven in hun bodem en de gevolgen van bepaalde handelingen. Al met al een zeer geslaagd project waar de boeren oprecht aangaven dat ze veel hebben geleerd. Een uitgebreider artikel met resultaten is te lezen op de website van de LLTB.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096