Verhandelen van verwerkte mest als EU meststof is stapje dichterbij

De mogelijkheid om verwerkte mest als een EU bemestingsproduct binnnen Europa te kunnen verhandelen is weer een stapje dichterbij gekomen. De Europese Verordening voor Bemestingsproducten (EU 2019/1009), die geldt vanaf juli 2022, wordt binnenkort gewijzigd om dat mogelijk te maken. De verwerkte dierlijke mest wordt opgenomen onder de categorie CMC 10: producten uit dierlijke bij-producten. Tot nu toe was er nog geen enkel product benoemd in deze categorie.

Als de verwerkte mest als EU bemestingsproduct wordt verhandeld zijn de regels en verplichtingen vanuit de Dierlijke bij-producten verordening (EG 1069/2009), zoals melding van vervoer en verplichte registratie en goedkeuring van transport en opslag, niet meer van toepassing. Dit betekent een aanzienlijke administrative en financiële lastenverlichting voor de handelaars.

Belangrijke voorwaarde is allereerst dat de verwerkte mest voldoet aan de criteria voor het zogenoemde ‘eindpunt in de productieketen voor organische meststof / bodemverbeteraar’. Deze criteria zijn vorig jaar vastgesteld in de gedelegeerde verordening 2023/1605, die een aanvulling vormt op de dierlijke bijproducten verordening EG 1069/2009. Hiervoor moet de mest worden gehygieniseerd volgens specifieke methoden.

De mestproducten met een eindpunt moeten vervolgens ook voldoen aan de criteria die vanuit de Verordening voor Bemestingsproducten worden gesteld. Daarbij gaat het om de landbouwkundige waarde en de gezondheid van mensen dieren en planten, veiligheid en risico’s voor het milieu. Een concept tekst waarin criteria worden gegeven voor opname van verwerkte mest in CMC 10 is gepubliceerd voor feedback.

Het NMI volgt de ontwikkelingen rond de meststofwetgeving op de voet en levert daar waar nodig en mogelijk input. Vanuit het NWE Interreg project ReNu2Cycle heeft het NMI middels een officiële feedback procedure een aantal kritische kanttekeningen gemaakt en suggesties gedaan voor aanpassingen van de concepttekst over het opnemen van verwerkte mestproducten. Een aantal van deze suggesties zijn overgenomen. Zo zullen producenten duidelijk aan moeten geven welk deel van de N in de mestproducten afkomstig is uit dierlijke mest. Die informatie is nodig om binnen de gebruiksnormen te blijven. Ook is er meer ruimte voor mest die een bewerking heeft ondergaan waarmee nutriënten uit de mest worden teruggewonnen of gescheiden.

De uiteindelijke tekst moet nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement en de Raad. Verwacht wordt dat het voorstel in het voorjaar van 2024 van toepassing wordt.

  • Zie onze Feedback paper over de concept tekst voor de opname van verwerkte dierlijke mest in CMC 10 van de EU verordening bemestingsproducten
  • Zie onze eerdere Feedback paper over de concepttekst voor het vaststellen van eindpunten in de verwerkingsketen van bepaalde dierlijke bij-producten. Deze is inmiddels van toepasssing (EU 2023/1605).

Meer weten over onze activiteiten binnen ReNu2Cyle? Neem contact op met Laura van Schöll laura.vanscholl@nmi-agro.nl of Romke Postma romke.postma@nmi-agro.nl.

 Geef een antwoord