Routes naar minder ammoniakemissie in veehouderij (update)

De natuurkwaliteit moet gelijk blijven of verbeteren van Europa. Omdat te bereiken moet niet alleen de stikstofdepositie ( en dus de ammoniakemissie) omlaag maar dient ook het beheer van natuurgebieden sterk te verbeteren. De melkveehouderij draagt veel bij aan de ammoniakemissie. Zij heeft goede mogelijkheden om deze fors te verminderen door scherp te sturen op de eiwitvoeding, het realiseren van een goed werkresultaat bij mesttoediening en innovatie zonder daarvoor bedrijven uit te kopen.

De in juni gepresenteerde notitie Nationaal Programma Landelijk Gebied gericht op 50% reductie van ammoniak in 2030 zorgt nu voor grote onrust in de agrarische sector vanwege de stikstofkaart. De kaart stuurt sterk op het realiseren van  kritische depositiewaarden (KDW’s*) en suggereert dat veel bedrijven wegmoeten (wat helemaal niet nodig is) om de gewenste reductie in ammoniak te realiseren. Veel provincies nemen afstand van deze kaart en willen verder met de gebiedsprocessen die ze al hebben opgestart voor maatwerk oplossingen.

Natuurlijk moet de stikstofdepositie omlaag  en daar zijn nog veel mogelijkheden voor zonder bedrijven uit te kopen en de veestapel sterk te verkleinen. Dat is niet het enige. Goed beheer van natuurgebieden (beter maaibeheer, soms bekalken, aandacht voor de vochtvoorziening) is minstens zo belangrijk. Het beheer kent nu vaak achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn er door klimaatverandering perioden met langdurig droogte en of veel neerslag wat effect heeft op de kwaliteit van de natuur. Dat vergt ook mitigerende maatregelen. Ik pleit dan ook voor een meer integrale aanpak met een minder strakke sturing op KDW’s maar met focus op de natuurkwaliteit zelf.

De melkveehouderij draagt van alle sectoren het meeste bij aan de ammoniakemissie. Er zijn goede mogelijkheden om deze fors te verminderen. Om te beginnen is het realiseren van een goed werkresultaat bij mesttoediening cruciaal zoals blijkt uit recente demo’s. Ook moet worden nagegaan of reeds gedane technische aanpassingen in stallen nog werken of aanvullend onderhoud vergen. Samen met de combinatie van het voerspoor (scherp sturen op het eiwit in het rantsoen), nieuwe stalconcepten, mestbehandeling en met nieuwe toedieningstechnieken kan 40 tot 50 procent emissiereductie bereikt worden. Indien de derogatie verdwijnt dan is deze reductie nog groter.

Lees hier het in V-focus (november 2021) verschenen artikel verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096

KDW’s verschillen sterk per gebied afhankelijk van de aanwezig natuur. Via de Arius monitor is in te zien wat de situatie is per natuurgebied en hoe dat kan veranderen. De KDW’s kennen echter onzekerheden om dat deze soms door extrapolaties en modelberekeningen tot stand zijn gekomen. Met deze onzekerheid wordt nu geen rekening houden.

Voor sommige gebieden zijn de KDW’s zo laag dat deze nooit te realiseren zijn.Geef een antwoord