Nieuwe rekentool organische stof voor Milieukeurtelers

Er is een nieuwe rekentool beschikbaar voor de open teelten, waarmee de organische stofbalans kan worden berekend. De tool is beschikbaar voor bedrijven in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt en de boomkwekerij en zal worden gebruikt door Milieukeurtelers.

De tool is een hulpmiddel voor agrarische ondernemers om de bodemkwaliteit op peil te houden door voldoende aanvoer van organische stof, wat bij de strenger wordende gebruiksnormen steeds moeilijker wordt. Organische stof speelt een cruciale rol voor veel bodemfuncties, waaronder het vochthoudend en bufferende vermogen van de bodem en het functioneren van het bodemleven. Bovendien is het gebruik van organische stof belangrijk voor het sluiten van nutriëntenkringlopen.

Ten opzichte van bestaande tools zijn enkele verbeteringen aangebracht:
• De tool is gebruiksvriendelijker en houdt beter rekening met afbraak van organische stof in de bodem
• Voor de boomkwekerij wordt daarnaast (voor zover van toepassing) rekening gehouden met de afvoer van organische stof met de kluit en met de aanwezigheid van grasstroken
• Voor de groenteteelt wordt rekening gehouden met de aanvoer van organische stof met perspotjes (alleen voor de gewassen waarbij dat speelt) en bovendien is het mogelijk om meerdere elkaar opvolgende teelten op hetzelfde perceel in te voeren.
De rekentool wordt vanaf dit jaar gebruikt binnen de certificatieschema’s voor de open teelten van Milieukeur, waarmee duidelijker aandacht wordt besteed aan duurzaam bodembeheer en de borging daarvan. Ketenpartijen kunnen duurzaam bodembeheer zodoende stimuleren door het afnemen van producten die onder Milieukeur zijn geteeld.
De organische stofbalans rekentool is door NMI ontwikkeld in het kader van het Europese Life-project Demeter, met ondersteuning vanuit SKB, de Provincie Noord Brabant en een aantal andere partijen.

De tool is beschikbaar via de websites van Milieukeur en NMI

Meer informatie
• Romke Postma (NMI), romke.postma@nmi-agro.nl, 06 460 207 76
• Gerard Ros (NMI), gerard.ros@nmi-agro.nl, 06 2951 3812
• Stefanie de Kool (SMK), sdekool@smk.nl, 070 358 63 00Geef een antwoord