Naar een onderbouwd handelingsperspectief voor landbouw en waterkwaliteit

Om de waterkwaliteit te verbeteren is een integrale aanpak nodig met daarnaast per watersysteem maatwerk. Met de huidige kennis en tools is dit nu al mogelijk.

De waterkwaliteit in Nederland voldoet op dit moment niet aan de eisen, zoals geformuleerd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Slechts zes procent van de wateren voldoet aan de gestelde ecologische doelen en in sommige wateren gaat de ecologische kwaliteit zelfs achteruit. In het derde Stroomgebiedbeheerplan zijn daarom maatregelen uitgewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn hiertoe ook regels opgenomen in het Nederlandse mestbeleid. Het mestbeleid wordt vanaf 2023 nog meer aangescherpt op basis van de Europese derogatiebeschikking. Ook voor de aanpak van andere opgaven, zoals bodemdaling, biodiversiteit en klimaat wordt gekeken naar de landbouw. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) is erop gericht om opgaven integraal aan te pakken, waarbij water en bodem sturend zijn.

Veel van de gepresenteerde oplossingen in het mestbeleid zijn beperkt effectief voor het verbeteren van de oppervlaktewaterwaterkwaliteit. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat het beleid de diversiteit tussen watersystemen en landbouwbedrijven versimpelt en onvoldoende recht doet aan lokale en regionale verschillen.

Dit artikel – gepubliceerd op H2O-online – presenteert een aanzet tot een integrale aanpak met gebiedsgerichte, effectieve maatregelen die rekening houden met lokale kenmerken van het water- en landbouwsysteem. De focus van dit artikel ligt op stilstaande wateren in laag Nederland.

Download hier een pdf van het artikel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Moria, e-mail laura.moria@nmi-agro.nl, tel. 06 1809 2165

 Geef een antwoord