Minder ammoniakemissie uit de veehouderij. Het toedienen van MgCl2 aan mest is een oplossingsrichting

De ammoniakemissie uit de veehouderij moet omlaag. Er zijn veel maatregelen denkbaar die nu al toegepast kunnen worden (laag hangend fruit) en er wordt gewerkt aan talloze innovaties op het gebied van staltechniek en het toedienen van mest. Eén van de innovaties is het Nedmag initiatief toedienen van MgCl2 (magnesiumchloride) aan stalvloeren en het sproeien van MgCl2 op de meststrook tijdens het mest toedienen met de zodenbemester. Het toedienen van MgCl2 tijdens zodenbemesten lijkt op basis van eerste onderzoeksresultaten van NMI in 2022 20-50% emissiereductie te geven. Het onderzoek naar emissiereductie wordt in 2023 en 2024 voortgezet in Bemest op z’n best. Het toevoegen van MgCl2 aan mest leidt tot een hogere Mg-aanvoer naar percelen van ongeveer 80 kg MgO per ha. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de bodemkwaliteit.

Op 6 oktober werd een themamiddag georganiseerd over laaghangend fruit en over innovaties waaronder het gebruik van MgCl2. Dat heeft veel respons opgeleverd in de media waaronder in het FD.

De bijeenkomst op Dairy campus op initiatief van de noordelijke provincies en de Noordelijke ontwikkelingsmaatschappij was getiteld “Boerenverstand: het laaghangend fruit bij het reduceren van stikstof-emissie”. Op deze middag werd ingegaan:

  • op de inspanningen van de noordelijke provincies met betrekking tot het verminderen van ammoniakemissies. De drie noordelijke provincies hebben een subsidieregeling om relatief eenvoudige maatregelen die op het boerenbedrijf genomen kunnen worden ter vermindering van de ammoniakemissie te ondersteunen.  Een van de vragen was wat dit tot nu toe heeft opgeleverd.
  • op een aantal inhoudelijke sporen, zoals i) wat er te verwachten is van MgCl2-toediening aan de stalvloer of aan de mest, ii) wat er kan met scherp voeren op eiwit en iii) wat er te verwachten is van veel water sproeien op stalvloeren.

Alle presentaties van 6 oktober zijn terug te vinden op de site van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij.

Wim Bussink (NMI) ging in zijn presentatie in op de vraagstelling vanuit de provincie. Vragen daarbij waren: wat gaat investeren in laaghangend fruit nu opleveren qua emissiebeperking, wat mag je verwachten van MgCl2 en aan welke maatregelen kun je nog meer denken? In een tweede presentatie is toegelicht wat MgCl2 toediening betekent voor de bodem. De beschikbare hoeveelheid mest op melkveebedrijven bedraagt na afloop van de derogatie in 2026 gemiddeld 40 tot 25 m3/ha. Ruwweg wordt bij MgCl2 toediening van 25 m3/ha aan mest ongeveer 80 kg MgO/ha extra aangevoerd. In vergelijking tot de situatie van 2023 waar nog ongeveer 20 m3 meer mest per ha beschikbaar is voor mesttoediening komt het overeen met ongeveer 50 kg MgO/ha. Bemestingstechnisch past dat vaak goed op percelen met een lage of vrij lage Mg-toestand.  Bij hoge magnesiumtoestanden zijn andere maatregelen te overwegen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096

 Geef een antwoord