Landbouw, water en natuur verbinden met kringlooplandbouw

Bodem en mest zijn hot. Dat is niet voor niets. Boeren zien steeds strenger wordende gebruiksnormen in schril contrast staan met (ambities voor) steeds hogere opbrengsten. Maar ook waterschappen wenden hun blik steeds meer op de bodem en landbouw als diffuse bron van nutriënten nu de belangrijkste puntbronnen grotendeels zijn aangepakt. Ook bij natuurontwikkeling en natuurbehoud blijkt de bodem vaak een bepalende rol te spelen en zijn immissies van nutriënten vanuit (aangrenzende) landbouw nadelig. Als de stikstof (N) en fosfaat (P) gift wettelijk beperkt zijn, is het zonde als een deel in de sloot of in de lucht verdwijnt. Waar boer, waterschap en natuur elkaar kunnen vinden is de benutting van mineralen in mest en bodem.

Lees hier de in maart 2017 verschenen blog van Debby van Rotterdam verderGeef een antwoord