Klimaatmaatregelen in het veenweidegebied van Noordwest Overijssel

In opdracht van de provincie Overijssel en in samenwerking met de LTO, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Witteveen+Bos heeft het NMI onderzoek uitgevoerd naar de potentie en effecten van maatregelen tegen bodemdaling in de polders grenzend aan de Wieden en Weerribben. Uit het onderzoek komt sterk naar voren dat voor het kiezen van passende klimaatmaatregelen het uitvoeren van een gedegen gebiedsanalyse noodzakelijk is. De effectiviteit en toepasbaarheid van maatregelen is afhankelijk van onder andere de bodemopbouw, dikte en diepte van veenlagen, hydrologie en het agrarisch management. Het potentiële negatieve effect op de waterkwaliteit – door de mobilisatie van fosfaat als gevolg van vernatting – is daarnaast afhankelijk van de opbouw van fosfaatreserves en de bindingscapaciteit in het bodemprofiel, de mate van vernatting en de hydrologische setting ter plaatse.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329 of Maarten van Doorn, e-mail maarten.vandoorn@nmi-agro.nl, tel. 06 3055 6999Geef een antwoord