Hoe nuttig zijn organische stofrijke bemestingsproducten in de melkveehouderij?

Voldoende organische stof (OS) in de bodem is belangrijk voor bodemstructuur, vochthoudend vermogen, bewerkbaarheid, bodemleven en nutriëntenbuffering en -levering. Vooral op bouwland en in wisselbouwsituaties is dat een aandachtspunt, in tegenstelling tot blijvend grasland waar voldoende OS wordt gevormd door het gewas. Om het OS-gehalte in de bodem op peil te houden moet minimaal de jaarlijkse afbraak worden gecompenseerd. Aanvoer vindt plaats via gewasresten en organische mest. Op een melkveebedrijf is runderdrijfmest de belangrijkste mestsoort. Dit artikel gaat in op de vraag of inzet van organische stofrijke mestsoorten, zoals bijvoorbeeld compost, zinvol is.

Lees dit artikel verder op de website van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096Geef een antwoord