Het OxiTop® meetsysteem

Het OxiTop® meetsysteem1 ten behoeve van gestandaardiseerde bepaling van de respiratiesnelheid en N-mineralisatiesnelheid van organische stof in reststoffen, composten en bodem

1 OxiTop® measuring system is a product of WTW, Giessen, GERMANY
Dr. A.H.M. Veeken, V. de Wilde en Dr. ir. H.V.M. Hamelers, Sectie Milieutechnologie, Wageningen Universiteit, Postbus 8129, 6700 EV Wageningen, Nederland
Dr. ir. S.W. Moolenaar en Ir. R. Postma, Nutriënten Management Instituut NMI B.V., Postbus 250, 6700 AG Wageningen, Nederland

Samenvatting
De bijdrage aan de organischestof- en nutriëntenvoorziening vormt een belangrijke landbouwkundige eigenschap van bodemverbeteraars. Ook in de tuinbouw en andere sectoren spelen deze parameters een rol van belang. De praktijk vraagt om eenvoudige, snelle en goedkope methoden om de stabiliteit en de N-mineralisatie van organische stof in composten en bodems vast te kunnen stellen. In dit artikel wordt een bepalingsmethode en een daaraan gerelateerde interpretatie voorgesteld om op gestandaardiseerde wijze stabiliteit en N-mineralisatiesnelheid van organische stof in bijvoorbeeld reststoffen, composten en bodems te kunnen bepalen. Doel hierbij is een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen voor bepaling van de stabiliteit welke niet alleen gebruikt kan worden door geavanceerde laboratoria, maar ook door bijvoorbeeld compostproducenten (monitoring en optimalisatie van het composteerproces) en eindgebruikers (om compostkwaliteit vast te stellen). De test zou binnen een week uitgevoerd moeten kunnen worden en de kosten zouden vergelijkbaar moeten zijn met die van eenvoudige nat-chemische bepalingen.

De conclusie luidt als volgt:

  • De gestandaardiseerde respiratiesnelheidsbepaling met de OxiTop® is een eenvoudige, snelle, goedkope, reproduceerbare en onderscheidende methode om de stabiliteit van organische stof in compostmonsters te bepalen.
  • De Rottegradmethode is niet reproduceerbaar en is niet onderscheidend.
  • De stabiliteitsbepaling met de gestandaardiseerde respiratiesnelheidstest met behulp van de OxiTop® is voldoende gestandaardiseerd.
  • Het is ook mogelijk om tegelijk met de gestandaardiseerde OxiTop® stabiliteitsbepaling de N-mineralisatie te meten. Deze methode is echter nog niet voldoende gestandaardiseerd.
  • De gestandaardiseerde respiratiesnelheidsbepaling met de OxiTop® kan gebruikt worden voor productkarakterisering.
  • Op basis van metingen met de OxiTop®-methode en van een database voor composten worden de volgende waarden voorgesteld die zouden kunnen dienen om de stabiliteit van GFT- en groencompost te beoordelen:
  • zeer onstabiele compost:
>30 mmol O2/kg OS/uur
  • onstabiele compost:
15-30 mmol O2/kg OS/uur
  • stabiele compost:
5-15 mmol O2/kg OS/uur
  • zeer stabiele compost:
<5 mmol O2/kg OS/uur

Het volledige artikel is in het Engels (pdf-format*, 346 kb)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776

 Geef een antwoord