Herbezinning mestbeleid

NMI heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over de ‘herbezinning op het mestbeleid’, die op 12 december 2018 werd gehouden in Den Haag. In de bijeenkomst gaf Minister Carola Schouten aan dat ze de komende tijd met partijen uit het veld wil onderzoeken of en hoe het mogelijk is om te komen tot een wezenlijk eenvoudiger systeem van sturing op mestproductie en mestgebruik, met minder regeldruk en lasten voor zowel de boer als de overheid. NMI wil hier graag in meedenken en heeft ideeën over gewenste ontwikkelingen. Recent heeft het NMI bijvoorbeeld met publieke en private partijen het MaxiMi concept geïntroduceerd waarbij gebiedspartijen op basis van data en sensoren resultaatgericht kunnen sturen op maatwerk in mestbeleid: simpel en doelgericht. Om deze ideeën in te brengen in het proces, zal NMI ook deelnemen aan vervolgbijeenkomsten over dit onderwerp.

De Minister gaf aan dat het mestbeleid in de loop van de jaren onder andere vanwege een behoefte tot verfijning die beter aansluit op specifieke (bedrijfs)situaties uitgegroeid is tot een door velen als complex ervaren stelsel van normen en regels, vastgelegd in verschillende wetten, besluiten en ministeriële regelingen. Regelmatig blijkt dat niet alleen boeren en burgers, maar ook deskundigen moeite hebben om het geheel van normen, regels en uitzonderingen daarop in het mestbeleid te overzien en doorgronden.

Daarnaast liggen er voor de verdere toekomst belangrijke uitdagingen op milieugebied die direct en indirect ook raken aan het mestbeleid. Daarbij kan worden gedacht aan zaken als klimaatverandering en de noodzaak de emissie van broeikasgassen te verminderen, de ontwikkeling van de bodemkwaliteit en het belang om in de toekomst een verdere verbetering van de waterkwaliteit te realiseren en de omgeving minder te belasten met bijvoorbeeld ammoniak. Gezien de expertise van NMI op deze terreinen, zijn we ervan overtuigd dat onze inbreng een toegevoegde waarde heeft.

Voor meer informatie zie:

https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/lopende-projecten/herbezinning-mestbeleid

http://edepot.wur.nl/461897

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776 of Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 2951 3812Geef een antwoord