Handelingsperspectief bij afschaffen derogatie

Sinds 1 januari 2023 is de nieuwe derogatiebeschikking van kracht. Hierin wordt de uitzondering voor Nederland op de maximale mestgift tot 2026 afgebouwd. Het besluit moet ertoe leiden dat de belasting van het (grond) water met stikstof en fosfaat daalt. Het instellen van verplichte bufferstroken, de extensivering van bouwplannen en lagere normen voor de toediening van mest hebben invloed op de waterkwaliteit. Een goede landbouwpraktijk speelt hierbij echter een belangrijke rol.

STOWA, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, liet een inventarisatie maken van de mogelijke gevolgen van de afschaffing van derogatie. Welke mogelijkheden en instrumenten hebben de waterschappen en de agrarische sector tot hun beschikking om de waterkwaliteit te verbeteren? Het rapport geeft hier handvatten voor. Vooral met voorlichting kunnen waterschappen hier een bijdrage aan leveren. Tegelijk met het gepubliceerde rapport verschijnt een brochure met een beknopt overzicht van de praktische handvatten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Moria, e-mail laura.moria@nmi-agro.nl, tel. 06 1809 2165Geef een antwoord