Eindpunt dierlijke bijproducten en ReNure voor mestverwerkingsproducten

Compost, digestaat en assen op basis van mest worden binnenkort niet meer beschouwd als dierlijk bijproduct, mits ze zijn gehygiëniseerd. Deze producten kunnen dan worden gebruikt als (bestanddeel van) EU-bemestingsproducten, waardoor ze veel makkelijker kunnen worden verhandeld. Het betekent niet dat ze bovenop de 170 kg N gebruiksnorm dierlijke mest mogen worden toegepast. Dat is in de toekomst alleen van toepassing voor N-houdende producten die voldoen aan Renure-criteria, waarvan de implementatie nog op zich laat wachten. Ammoniumzouten uit het strippen en scrubben van mest of mestverwerkings-producten worden door de EC niet beschouwd als dierlijke mest, waarmee ze vrijgesteld zouden zijn van alle eisen ten aanzien van mest. In Nederland en België worden ze echter wel beschouwd als mest, wat een belemmering vormt voor het op de markt brengen van ammoniumzouten.

Producten met een ‘eindpunt in de verwerkingsketen’

Compost, digestaat en assen uit categorie 2 en 3 dierlijke bijproducten (waaronder mest) en mestbewerkingsproducten kunnen binnenkort in aanmerking komen voor een ‘eindpunt in de verwerkingsketen tot organische meststoffen en bodemverbeteraars’. Producten met een ‘eindpunt’ worden niet meer als dierlijk bijproduct beschouwd en hoeven niet meer te voldoen aan vereisten voor opslag, behandeling, vervoer en verhandelding zoals voorgeschreven vanuit de EG-Verordening dierlijke bijproducten. Dit betekent dat de producten kunnen worden gebruikt als (bestanddeel van) EU-bemestingsproducten waardoor ze veel makkelijker kunnen worden verhandeld. Voorwaarde is wel dat deze producten worden gehygiëniseerd volgens een voorgeschreven pasteurisatie of verwerkingsproces.

DG Sante van de Europese Commissie (EC) heeft hiervoor een voorstel gepubliceerd, waarin naast compost, digestaat, assen en mestverwerkingsproducten ook een aantal andere dierlijk bijproducten zijn opgenomen. Na een periode waarin feedback kan worden gegeven zal de definitieve tekst worden gepubliceerd en van kracht wordt. Het voorstel is tot 24 oktober te vinden op de website van de EC.

De eindpunt-producten kunnen vervolgens gebruikt worden voor de productie van EU-bemestingsproducten onder de nieuwe EU-verordening bemestingsproducten. Compost, digestaat, assen en struviet met een eindpunt zijn al benoemd binnen bestaande component categoriën (CMC’s). Voor andere producten met eindpunt is al wel een componenten categorie opgenomen (CMC 10) in de verordening maar hierin zijn nog geen eindpunt-producten benoemd.

Nitraatlijn en Renure

Een eindpunt-status betekent niet dat een mestverwerkingsproduct bovenop de 170 kg N gebruiksnorm dierlijke mest mag worden toegepast, ook niet als het als EU-meststof met CE-markering wordt verhandeld en gebruikt. De gebruiksnorm is afkomstig uit de Nitraat richtlijn. Daarin worden alle producten die uit dierlijke mest worden geproduceerd als mest beschouwd. Binnen het ReNure onderzoek is wel verkend welke mestverwerkingsproducten eventueel uitgezonderd kunnen worden van de Gebruiksnorm dierlijk mest. De implementatie van de ReNure criteria laat nog op zich wachten. Hiervoor wordt toegewerkt naar een derogatie per land.

Binnen het NWE interreg project ReNu2Farm heeft NMI verkend welke mestverwerkingsproducten voldoen aan de criteria van ReNure en de vereisten van de nieuwe EU-verordening Bemestingsproducten. De resultaten zijn opgenomen in dit rapport.  Voor meer informatie of vragen kunt u Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl of Romke Postma. e-mail romke.postma@nmi-agro.nl benaderen.

Ammoniumzouten uit strippen en scrubben van mest

Ammoniumzouten uit het strippen en scrubben van mest of mestverwerkingsproducten worden ook aangemerkt als ReNure product. Volgens een strikte interpretatie van de definitie van mest in de nitraatrichtlijn blijven alle producten die geproduceerd zijn uit mest formeel een dierlijke mest. Daarom worden deze producten in Nederland en België ook beschouwd als dierlijk bijproduct, en moeten als zodanig worden opgeslagen, behandeld, vervoerd en verhandeld. Dit is voor producenten een belemmering bij het op de markt brengen van ammoniumzouten.

Ammoniumzouten uit het strippen en scrubben van mest of mestverwerkingsproducten zijn niet opgenomen op de lijst van dierlijke bijproducten die in aanmerking komen als eindpunt product. De ammoniumzouten worden door de verantwoordelijke DG Sante van de EC niet beschouwd als dierlijk bijproduct en zouden als zodanig niet onder de dierlijke bijproducten verordening vallen. Daarmee zouden ze wel zijn uitgezonderd van de vereisten en aanzien van opslag, behandeling, vervoer en verhandeling voor dierlijke bijproducten.

Vanuit het NWE-interreg programma ReNu2Farm heeft het NMI samen met U-Ghent een position paper opgesteld waarin de Europese Commissie wordt opgeroepen om een eenduidige uitspraak te doen over de status van ammoniumzouten uit strippen en scrubben. Deze Position paper is ondertekend door 8 EU-onderzoeksprojecten en is onder meer aangeboden aan DG Sante en DG environment. De position paper vindt u hier.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Laura van Schöll, e-mail laura.vanscholl@nmi-agro.nl

 

 

 Geef een antwoord