Effecten van organische reststoffen op bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid

Er is toenemende aandacht voor het gebruik van reststoffen in de landbouw. Deze reststoffen kunnen nuttige effecten hebben op de bodem, zoals verhoging van het organische-stofgehalte en de bodemvruchtbaarheid, en versterking van de ziektewering en het bodemleven. Daarnaast kunnen er ook bepaalde risico’s zijn, zoals een risico op nitraatuitspoeling en op verontreinigingen. In veel studies wordt gefocust op effecten van reststoffen op chemische/fysische eigenschappen van de bodem of op effecten op het bodemleven en ziektewerendheid. In weer andere studies staan bepaalde risico’s centraal. Tot op heden ontbreken echter studies waarin reststoffen integraal worden beoordeeld. Zo’n integrale beoordeling staat centraal in deze studie. Aan de hand van een brede range aan 15 organische stoffen wordt een systematiek opgezet die ook toepasbaar is voor nieuwe reststoffen, die nu volop in ontwikkeling zijn.

Lees hier verder op de website van Beter Bodembeheer of download hier rechtstreeks het uitgebrachte rapport, opgesteld door Aad Termorshuizen en Romke Postma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord