Een casestudie naar agrarisch maatwerk voor schoon oppervlaktewater

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) levert sinds 2013 een bijdrage aan de wateropgaven in Nederland. Het DAW heeft een lijst met landbouwmaatregelen opgesteld waarmee boeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de waterkwaliteit. Maatwerk staat daarbij centraal, omdat de belangrijkste bronnen en routes afhankelijk zijn van perceelspecifieke kenmerken als de nutriëntentoestand, het bouwplan, de aanwezigheid van drainage en de morfologie van het perceel. Ook de inzetbaarheid en effectiviteit van maatregelen varieert per perceel. Voortbouwend op deze ambitie heeft Hoogheemraadschap van Rijnland in 2019 een studie laten uitvoeren om de landbouwkundige opgave als ook de effectiviteit en kosten van agrarische maatregelen in kaart te brengen (Koomen et al., 2020). Gebruik makend van deze kennis is vervolgens in kaart gebracht welke kosten ermee gemoeid zijn om de fosfaat-(P-)belasting van het oppervlaktewater vanuit de landbouw zodanig te verlagen dat deze geen belemmerende factor is voor het realiseren van een levendige boerensloot met voldoende gevarieerde flora en fauna.

Als input voor deze studie is aanvullend de ruimtelijke variatie in de nutriëntentoestand van land-bouwpercelen als ook het potentiële risico voor stikstof- en fosforverliezen in kaart gebracht (Ros et al., 2020). Hiermee is het mogelijk om gericht te sturen op concreet handelingsperspectief voor agrarische ondernemers om het bodem en waterbeheer te verduurzamen. Op basis van duizenden bodemanalyses uit het agrarisch meetnet zijn bodemkaarten ontwikkeld die inzicht geven in de variatie in bodemparameters en perceelskenmerken die sturend zijn op de P-belasting vanuit de landbouwbodem. Dit ruimtelijk inzicht is cruciaal om gericht te sturen op landbouwkundige maatregelen om de belasting van het oppervlaktewater met nutrienten te verlagen. Het maakt hierbij maatwerk mogelijk; de juiste maatregelen op de juiste plek.

Download hier het bijbehorende artikel in H2O.

Het rapport is op te vragen bij de auteurs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl of Yuki Fujita, e-mail yuki.fujita@nmi-agro.nlGeef een antwoord