Bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal

In opdracht van de Provincie Overijssel heeft NMI in de zomer van 2016 een bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd op zo’n 50 landbouwpercelen in het Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal. In het bodemonderzoek zijn meerdere fosfaatfracties en de direct beschikbare stikstofvoorraad in een aantal bodemlagen gemeten, terwijl in het grondwateronderzoek het nitraatgehalte is bepaald. Het onderzoek moet bijdragen aan een inschatting van het risico van de stikstof- en fosfaataanvoer vanuit de landbouw naar de natuurgebieden en aan een onderbouwing van maatregelen die genomen kunnen worden om die aanvoer zoveel mogelijk te beperken. In een aanpalend project, dat samen met Alterra is uitgevoerd, is een tool ontwikkeld die beschrijft hoe kan worden gekomen tot een risico-inschatting en tot een voorstel voor te nemen maatregelen. In het bodem- en grondwateronderzoek Landgoederen Oldenzaal zijn basisdata verzameld die gebruikt worden om de situatie voor dit specifieke gebied in beeld te krijgen.

Lees verder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, 06 4602 0776 of Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, 06 2517 9329Geef een antwoord