Bemest op z’n Best; omdenken over mest

De overheid zet de komende jaren fors in op het terugdringen van ammoniakemissie. Tegen deze achtergrond is het programma Bemest op z’n Best opgestart; een innovatieprogramma dat innovaties rond het toedienen van mest stimuleert en nieuwe ideeën ophaalt en toetst. Het doel van het programma is het halveren van de ammoniakemissie veroorzaakt door mesttoediening in de Nederlandse landbouw.
“De grootste uitdaging in het stikstofdossier is om ammoniakemissie tegen te gaan.”, zegt projectleider Koos Verloop van Wageningen University & Research, “Eén van de aangrijpingspunten daarvoor is het uitrijden van mest. In het project Bemest op z’n Best onderzoeken we hoe machines en werkwijzen van boeren verbeterd kunnen worden. We stimuleren ontwikkeling en nieuwe ideeën en dragen zo bij aan een betere balans tussen boer, burger, natuur en milieu”.

“Je kunt nog zulke mooie ideeën over dit onderwerp hebben, maar als ze op de plank blijven liggen of ze blijken in de praktijk niet te werken, dan heb je er niets aan”, zegt Koos Verloop, projectleider en onderzoeker bij Wageningen University & Research. “Wij halen de ideeën op en helpen bij de toetsing en doorontwikkeling hiervan om zo samen sneller de benodigde resultaten te boeken”.

Ideeën
In 2021 werden al 34 innovaties ingediend. Veel van deze ideeën gingen uit van verbetering van bekende principes zoals verkleinen van het contactoppervlak, afdekken van de strookjes en het veranderen van de mestsamenstelling. Momenteel wordt met circa zes indieners gekeken of en hoe getest gaat worden.
Via de site van het programma – www.bemestopznbest.nl – kunnen doorlopend innovaties ingediend worden. In de zomer van ‘22 wordt een tweede screeningsronde gehouden.

Techniek en uitvoering
Bemest op z’n Best richt zich vooral op grasland. Het accent ligt dus op de melkveehouderij. Daar valt de grootste winst te behalen. Ook focust het programma zich op de machinale mesttoediening; het programma gaat dus niet over voermaatregelen of maatregelen in de stal.
De inzet van het programma is dat er zowel verbeteringen van de bestaande technieken en principes als mogelijke nieuwe principes op tafel komen.

Gezamenlijk aanpakken
De ambities zijn hoog en de belangen groot. Echte resultaten kunnen alleen gezamenlijk bereikt worden. De innovaties komen dan ook nadrukkelijk uit de markt. Met name boeren, loonwerkers en machinebouwers worden uitgenodigd om hun ideeën in te dienen. Waar dit gewenst is, wordt vertrouwelijk met de innovaties omgegaan. Twee onafhankelijke teams van experts screenen de inzendingen zorgvuldig. Het programma helpt de indieners van de kansrijke ideeën bij de toetsing en doorontwikkeling van hun innovatie.

Bemest op z’n Best wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research (WUR), Nutriënten Management Instituut (NMI) en Louis Bolk Instituut (LBI), RIVM, TNO, het Vlaamse Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en Delphy. Verder wordt samengewerkt met bedrijfsadviseurs die actief zijn in de melkveehouderij. Er wordt regelmatig afgestemd met belangenorganisaties, met name Cumela, Fedecom en LTO. De ambitie is om alle specifieke kennis en ervaring van deze partijen in te zetten om zo samen echt een verschil te maken voor het klimaat en alle betrokkenen.

Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het startte in juli 2021 en loopt tot 2024.

Bekijk ook eens onze website waar u onder andere de uitnodiging voor de 1e demo op 15 maart a.s. van het project aantreft.

En download hier de fotokaarten graslandbemesting klei-veengrond en zandgrond

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 209 7096

 

  

 

 Geef een antwoord