Vergroening van waterrijke veenweidegebieden

De veenweidegebieden staan voor stevige opgaven op het gebied van bodem, water, klimaat en biodiversiteit. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan – als breed werkend instrument – een rol spelen in het vervullen van die opgaven. Om die rol te verkennen, hebben drie collectieven in het Noord-Hollands/Utrechts veenweidegebied de krachten gebundeld in een pilotproject waarbij met name is gekeken naar de rol van de nieuwe ecoregeling die in 2023 van kracht wordt en de relatie met het ANLb. De pilot en had drie speerpunten: een breed uitgerold keuzemenu met puntensysteem voor bodem, water en klimaat, het creëren van een effectieve groenblauwe dooradering op polderniveau en de afstemming van duurzaamheids-prikkels van GLB en zuivelketen.

NMI heeft meegewerkt aan deze pilot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 26 2517 9329

Download hier de uitgebrachte rapportage en hier de bijbehorende flyerGeef een antwoord