Feedback op Nitraatrichtlijn

De Europese Commissie evalueert de Nitraatrichtlijn en heeft belanghebbenden en burgers uitgenodigd om feedback te geven. De Nitraatrichtlijn is van kracht sinds 1991 en heeft als doel om de belasting van grond- en oppervlaktewater met nitraat uit de landbouw te beperken. Feedback kon worden gegeven tot 8 maart j.l. NMI heeft in dit kader een notitie opgesteld en ingediend bij de Europese Commissie (EC). De notitie is gepubliceerd op de website van de EC. Elementen uit de inbreng van NMI zijn

    1. De effectiviteit van de maatregelen die in Nederland zijn voorgeschreven in het kader van de Nitraatrichtlijn waren gedurende de eerste 20 jaar effectief en hebben geleid tot een verbetering van de grondwaterkwaliteit. Daarna was dat niet meer het geval en daarom is een andere aanpak nodig. Daarbij pleiten we voor doelsturing, waarbij doelen voor het maximaal toegestane N-overschot op perceels- en bedrijfsniveau worden geformuleerd en waarbij de opeenstapeling van middelvoorschriften (deels) wordt losgelaten. Door boeren meer verantwoordelijkheid te geven voor waterkwaliteit worden ze serieus genomen en meer gestimuleerd om te werken aan een betere waterkwaliteit dan nu het geval is.
    2. De afschaffing van derogatie zal niet leiden tot de beoogde verbetering van de waterkwaliteit, maar het risico van een verslechtering van de waterkwaliteit neemt juist toe als het leidt tot de omzetting van grasland in bouwland. Verder leidt het tot enorme maatschappelijke kosten.
    3. De regelgeving voor mestverwerkingsproducten die voldoen aan Renure-criteria moet zo snel mogelijk worden ingevoerd, omdat criteria zijn geformuleerd voor de inzet van deze producten zonder dat dit leidt tot een verhoogde nitraatuitspoeling. Uitstel hiervan is ongewenst.

De notitie van NMI met feedback is hier beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776Geef een antwoord