Pilot Kringlooplandbouw Veenkoloniën

De pilot kringlooplandbouw Veenkoloniën is gericht op het sluiten van kringlopen op regioniveau en loopt tussen juni 2020 en najaar 2022. Door het beter sluiten van nutriëntenkringlopen worden emissies verminderd en door het toepassen van organische reststoffen kan de bodemkwaliteit worden gehandhaafd en/of verbeterd.  We gaan na of en zo ja hoe dit bij kan dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en het rendement van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij in de Veenkoloniën. Dit project maakt onderdeel uit van het project ‘Innovatie biodiversiteit Veenkoloniën’.

De activiteiten worden in samenwerking met ACCRES uitgevoerd.

Rapporten:

 

Factsheets:

Maximalisering van gebruik reststoffen. Is er een businesscase voor:

 

Nieuwsbrief 5: Resultaten 2020-2022 samengevat

In deze nieuwsbrief zijn de belangrijkste activiteiten en resultaten weergegeven omtrent
i) demo’s met mengteelt, de inzet van ammoniumsulfaatoplossing van Bio-Energy Coevorden, Bokashi en insectenfrass en
ii) proeven omtrent de opwaardering van reststoffen uit de voedselindustrie (Avebe en Holland Malt) via de teelt van insecten (BSF-larven) of compostwormen.
In separate factsheets is het perspectief van ammoniumsulfaatoplossing van Bio-Energy Coevorden als meststof, de teelt en afzetmogelijkheden BSF-larven en compostwormen geteeld reststromen weergegeven inclusief wettelijke beperkingen.

Lees verder

Nieuwsbrief 4 “Gewasontwikkeling en wormenproeven”

Eerste proeven met wormen

Avebe en Holland Malt produceren reststromen (o.a. tarra, primair en secundair slib, zuiveringsslib, natte kiemen, gerststof) die nu een laagwaardige toepassing hebben. De vraag is of deze reststromen ook geschikt zijn als wormenvoer.

De larven van de zwartesoldatenvlieg aan het werk

Gewasontwikkeling en demo’s

Mengteelt van graan met veldbonen leverde een prachtig gewas op dat goed is voor de biodiversiteit. Tegelijk heeft het gewas aandacht nodig.

  Mengteelt wintertarwe en veldboon

  Aanleg demoveldjes met insectenmest (frass)

Op 13 juli is er een avondbijeenkomst geweest op het bedrijf van de fam. Kamphuis te Kiel-Windeweer. Met ongeveer 20 agrariërs uit de Veenkoloniën zijn de doelstellingen van het project besproken en is nader ingegaan op circulaire landbouw.

Lees verder

Nieuwsbrief 3  “Eerste proeven met reststromen in uitvoering”

Praktijkdemo’s met reststromen en mengteelten

Doel is het verminderen van de inzet van mest en kunstmest van buiten het gebied en het verbeteren van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit. De demo’s zijn opgezet om te laten zien/ na te gaan of:

 • de inzet van bewerkte restromen bemesting technisch past;
 • er geen nadelige effecten (zoals een lagere opbrengst) zijn van de inzet van reststromen en het toepassen van mengteelten;
 • er wettelijke belemmeringen zijn voor een optimale inzet.

Positieve aspecten op bodemkwaliteit en biodiversiteit zijn veelal pas na enkele jaren zichtbaar.

Lees verder

Nieuwsbrief 2  “Start demo’s en proeven met reststromen”

Praktijkdemo’s met reststromen en mengteelten

Er zijn met 4 akkerbouwers en 1 biologische melkveehouder afspraken gemaakt over de inzet van reststromen en het telen van meer eiwit in de vorm mengteelten. Doel is enerzijds het verminderen van de inzet mest en kunstmest van buiten het gebied, het verbeteren van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit. De demo’s zijn vooral opgezet om te laten zien/ na te gaan of:

 • het bemesting technisch past
 • er geen nadelige effecten (zoals een lagere opbrengst) zijn
 • er wettelijke belemmeringen zijn voor een optimale inzet

Positieve aspecten op bodemkwaliteit en biodiversiteit zijn veelal pas na enkele jaren zichtbaar.

De praktijkdemo’s zijn te bezichtigen mits de coronaregelgeving dat toestaat. Daar wordt u in een later stadium over geïnformeerd.

Lees verder 

Nieuwsbrief 1  “Aanpak optimale inzet van reststoffen”

Wat gaan we doen tussen juni 2020 en december 2021

We richten ons op de volgende zaken:

 • Hoe ziet de kringloop van de Veenkoloniën eruit? Hoeveel nutriëntenkomen er op welke plekken vrij en hoeveel van welke nutriënten/inputs zijn op andere plaatsen nodig?
 • Welke grote reststromen uit de voedselketen zijn er in de regio beschikbaar en waar in de keten kunnen deze (eventueel na bewerking) worden gebruikt?
  • Wat zijn kansen en knelpunten voor meer hergebruik, nieuwe teelten, wat zijn mogelijke besparingen (energie, water, grondstoffen, kosten) en wat zijn de effecten op de bodemkwaliteit?
 • Welke stappen moeten gezet worden om deze ontwikkeling op gang te brengen?
  • Daarvoor willen demo’s en pilots opzetten met ondernemers
 • Hoe kunnen deze stappen bijdragen aan de biodiversiteit(bijvoorbeeld door een betere bodemkwaliteit met meer organisch materiaal).

Lees verder

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096