Verlaging NH3-emissie door toepassing triple spray in combinatie met krijtsuspensie

Deze studie onderzoekt de perspectieven van het verminderen van de ammoniakemissie bij het toedienen van mest via een sleufkouterbemester door tijdens de mesttoediening verdunde krijtsuspensie over de meststroken te sproeien (Triple Spray). Daartoe zijn in 2019 en 2020 drie volveldse metingen uitgevoerd waarin verschillende verdunningen van krijtsuspensie toegediend met de Triple Spray zijn vergeleken met zodenbemesting voor mestgiften van ongeveer 20 m3 per ha. De resultaten kunnen een antwoord geven of Triple Spray in combinatie met verdunde krijtsuspensie een oplossingsrichting is voor het emissiearm toedienen van mest op veen- en kleigrasland.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096