Open BodemIndex (OBI)

Vitale bodems zijn van belang voor het leveren van een groot aantal ecosysteemdiensten voor agrariërs, waterbeheerders en andere landgebruikers. Een vitale bodem heeft een gevarieerd bodemleven, een goede bodemstructuur en is in staat om stoffen en water te bufferen. Op initiatief van Rabobank, Vitens en ASR hebben onderzoekers, boeren en adviseurs in Nederland in 2019 een integraal waarderingsconcept ontwikkeld om bodemkwaliteit in beeld te brengen en duurzaam bodembeheer te monitoren. Dit gebeurde onder leiding van het Nutriënten Management Instituut, Wageningen Environmental Research en Farmhack.

Het hart van de te ontwikkelen Open BodemIndex (OBI) wordt gevormd door inzichten vanuit fundamenteel en praktijkonderzoek waarbij een link wordt gelegd tussen de bodemkwaliteit, bodembeheer en de opbrengstpotentie dan wel nutriëntenbenutting. Bij een integrale bodemwaardering wordt rekening gehouden met zowel de chemische als de fysische en biologische kenmerken van een bodem als ook de positie van het perceel binnen het landschap en de gewenste ecosysteemdiensten die de bodem moet leveren. Behoud van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit staat daarbij centraal.

De kennis van de Open BodemIndex is toegankelijk gemaakt via een eenvoudige web-applicatie. Voor elk perceel in Nederland kan zo inzicht worden gegeven in de belangrijkste bodemfuncties en de mogelijke oplossingsrichtingen om de bodemkwaliteit te handhaven dan wel te verbeteren. Op de bijbehorende website www.openbodemindex.nl wordt inzicht gegeven in de onderliggende rekenregels, waarbij elke bodemexpert, boer dan wel adviseur een bijdrage kan leveren aan verbetering en praktijktoetsing van de OBI.

Een korte introductie vindt u in deze video

Factsheet OpenBodemIndex 0.2

Factsheet Open Soil Index 0.3

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812