NutriBudget

Doel van het EU project Nutribudget is om nutriëntenstromen en -budgetten van agrarische systemen te optimaliseren. Met een geïntegreerd nutriëntmanagementplatform zullen zowel boeren als nationale en regionale beleidsmakers gefaciliteerd gaan worden in het maken van duurzame keuzes op het gebied van nutriëntenmanagement in de landbouw.
Op basis van een inschatting van de gewasbehoefte, de bodemleverantie en de onvermijdelijke verliezen vindt deze optimalisatie plaats. Daarbij zal het nutriëntenmanagement op een bedrijf worden geëvalueerd aan de hand van een set kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) op het gebied van bodem -en waterkwaliteit, broeikasgasemissies, biodiversiteit, en gewasopbrengst -en kwaliteit.

Het project is in september 2022 gestart en loopt tot 2027. Er wordt samengewerkt met 17 partijen uit verschillende landen.

September 2022
Een optimaal beheer van nutriënten is belangrijk bij de verduurzaming van de landbouwsector. Het project NutriBudget, dat in september 2022 van start ging, ontwikkelt een prototype van een Europees platform voor nutriëntenbeheer. Dit moet bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van nutriënten in verschillende landbouwsystemen, in verschillende regio’s in Europa.

Nutriënten zoals stikstof (N) en fosfor (P) spelen een belangrijke rol in de landbouw. Om de groeiende bevolking te blijven voeden, werd de landbouw de afgelopen decennia sterk geïntensiveerd, met een stijging van 68% van de voedselproductie in Europa sinds de jaren zestig. Deze stijging werd mogelijk gemaakt door een intensiever gebruik van machines en voedingsstoffen. Dit heeft echter geleid tot aanzienlijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid, biodiversiteit, water-, lucht- en bodemkwaliteit en heeft bijgedragen aan de klimaatverandering.

Optimaal nutriëntenbeheer cruciaal voor verduurzaming landbouw
Een optimaal nutriëntenbeheer is cruciaal voor de verduurzaming van de landbouwsector. Momenteel is twee derde van de buitensporige N- en P-niveaus in ons water afkomstig van meststoffen in de landbouw en de helft is afkomstig van emissies uit stikstof-verontreinigende stoffen. Dit leidt tot milieuvervuiling en opwarming van de aarde. Ook is de industriële productie van kunstmest energie-intensief, en maakt het de EU afhankelijker van aardgas of andere bronnen zoals fosforgesteentes die niet onbeperkt zijn. De milieukosten van verontreiniging door nutriënten in de EU worden geschat op 70-320 miljard EUR per jaar. Dat benadrukt het belang van de doelstellingen van de Green Deal van de Europese Commissie om het verlies aan nutriënten met 50% en het gebruik van kunstmest met 20% te verminderen tegen 2030.
Hoe kunnen we deze doelstellingen behalen zonder onze voedselproductie in gevaar te brengen? Het project NutriBudget zal de landbouwsector helpen om duurzaam aan opbrengstenmaximalisatie te doen, zonder schade te brengen aan het milieu of volksgezondheid.

Prototype voor Europees platform voor nutriëntenmanagement
Om dit te bereiken, werkt NutriBudget aan de ontwikkeling en implementatie van een prototype van een geïntegreerd nutriënt-management platform, genaamd Nutriplatform. Dit platform zal in verschillende Europese regio’s gebruikt worden als beslissingsondersteunend instrument voor boeren, adviseurs, Europese beleidsmakers en lokale overheden.
Het Nutriplatform zal gebaseerd zijn op kennis van bestaande en nieuwe mitigatiemaatregelen. NutriBudget beheert vijf proefregio’s (vier nutriëntenhotspots en een nutriëntentekortgebied) in vier verschillende klimaatzones in de EU. In deze regio’s zullen de maatregelen worden getest in de praktijk, en met behulp van modelberekeningen kan het effect van maatregelen op het sluiten van kringlopen ingeschat worden.

Presentatie en analyse van de resultaten
De resultaten worden op verschillende schaalniveaus gepresenteerd, zodat zowel een agrarisch ondernemer als een beleidsmaker de resultaten kunnen gebruiken. Er worden binnen het project ook verschillende transitieroutes naar een gewenste nutriëntenstatus geanalyseerd waarbij de financiële gevolgen ook meegenomen worden. De gewenste nutriëntenstatus staat beschreven in het Zero Pollution Action Plan en de Farm to Fork-strategie.
NutriBudget zal rekening houden met alle stakeholders, waarbij de nadruk ligt op co-creatie met de hulp van een consortium van 17 partners verspreid over 9 EU-landen en Zwitserland. Het project ontvangt financiering van de Horizon Europe Research and Innovation Actions (RIA) van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101060455.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096