Gezonde bodem, gezond watersysteem

Intensief gebruik van de bodem kan ervoor zorgen dat belangrijke ecosysteemdiensten van de bodem worden aangetast. Dit is nadelig voor de beschikbaarheid en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een gezonde bodem is dan ook in het belang van zowel agrariërs als drinkwaterbedrijven. De optimale bodem blijkt echter sterk doel- en situatieafhankelijk en is moeilijk maakbaar. De waterdiensten die de bodem levert kunnen vooral worden verbeterd door optimalisatie van het beheer. Dit vereist maatwerk en deskundigheid van de agrariër. Om agrariërs hierbij te ondersteunen, zijn bodemindicatoren in ontwikkeling. In dit ontwikkelproces staat duurzame landbouwproductie centraal, maar is de drinkwaterfunctie nog niet in de volle breedte in beeld. Hierdoor worden synergiën tussen landbouw en drinkwater niet goed zichtbaar. In deze studie wordt in kaart gebracht hoe een gezonde bodem bij kan dragen aan een gezond watersysteem.

Het rapport is hier te downloaden

Achtergrondinformatie over dit project is hier te vinden

Het bijbehorende artikel dat in H2O is gepubliceerd download u hier

Referenties

Geurts J, van Loon A &  GH Ros (2021). Gezonde bodem, gezond watersysteem. BTO rapport 2021.026, KWR, Nieuwegein, 57 pp.

Geurts J, van Loon A, Ros GH & K van den Dool (2021) Met duurzaam bodembeheer naar een gezond watersysteem: bouwstenen voor een integrale bodemstrategie. H2O artikel, 3 december 2021, 7 pp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl