Berekening Nitraatuitspoeling. Een korte evaluatie van bestaande modellen.

Zand- en lössgronden in Nederland zijn gevoelig voor nitraatuitspoeling, in het bijzonder voor bouw-plannen met ondiep wortelende gewassen. Het voorspellen van het gemiddelde nitraatgehalte in het bodemvocht voor een agrarisch bedrijf is uitermate complex, omdat allerlei processen van invloed zijn op het nitraatgehalte én er sprake is van sterke ruimtelijke variatie. Binnen een bedrijf is er bijvoorbeeld sprake van variatie in bouwplan, bodemvruchtbaarheid, stikstofbemesting (in zowel mestvorm als mestgift en gebruikte toedieningstechnieken), N-levering en waterbeschikbaarheid. Binnen een perceel is er daarnaast sprake van ruimtelijke variatie in N-aanvoer, uitspoelingsgevoeligheid van water en stikstof, retentie in microbiële biomassa, gewasopname in relatie tot bewortelbaarheid, mineralisatie en denitrificatie. Om de doelen van schoon grond- en oppervlaktewater te realiseren (conform de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water) worden verschillende methoden toegepast om inzicht te krijgen in de relatie tussen landgebruik, bemesting en nitraatuitspoeling. In deze notitie worden deze kort beschreven en geëvalueerd in het licht van hun meerwaarde voor advisering en borging.

Download hier de notitie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl