Opgaves in het landelijk gebied

De Nederlandse landbouw staat voor grote en complexe opgaven zoals het verbeteren van de kwaliteit van natuur en de daarvoor noodzakelijke reductie in stikstofemissies, de bescherming van grond- en oppervlaktewater, de vermindering van broeikasgasemissies, als ook de instandhouding van de bodemkwaliteit. Eén van de grootste eigenaren van landbouwgrond is a.s.r. Real Estate Rural (a.s.r). a.s.r. beheert een vastgoedportefeuille van circa 42.000 ha landbouwgrond en landbouwgoederen en heeft de ambitie om dit areaal duurzaam te beheren. Om meer inzicht te krijgen in de huidige en verwachte opgaves, zijn diverse studies uitgevoerd om ruimtelijk expliciet de opgaves als ook het handelingsperspectief in kaart te brengen.

Met behulp van het integrale model INITIATOR en bedrijfseigen informatie van landbouwbedrijven is voor het hele areaal de emissie van broeikasgassen en ammoniak, afspoeling van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater, en uitspoeling van nitraat naar grondwater in kaart gebracht. Daarnaast is onderzocht hoe met inzet van technische maatregelen de impact op de kwaliteit van de leefomgeving kan worden verlaagd. Daarnaast is via de methodiek van de Open Bodemindex de huidige als ook gewenste bodemkwaliteit in kaart gebracht. De gemiddelde bodemkwaliteit is goed tot zeer goed, waarbij er voor specifieke grondsoorten en type landgebruik wel aandachtspunten zijn om de kwaliteit verder te verbeteren.

Referenties

Fujita Y & GH Ros (2022) Milieusysteemanalyse ASR DFLF. Een analyse van emissies naar lucht en water voor het ASR Dutch Farmland Fund. Rapport 1908.N.22, 18 pp.

Riechelman WH, Fujita Y, Kros H & GH Ros (2021). De koolstofvoetafdruk van de landelijke vastgoedportefeuille van a.s.r., Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1814.N.21B, 26 pp.

Riechelman WH & GH Ros (2022a). Analyse Bodemkwaliteit voor a.s.r. Dutch Farmland Fund 2020. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1876.N.21A, pp 20.

Riechelman WH & GH Ros (2022b). Bodemkwaliteit a.s.r. landgoederen 2020; Waardering van de bodemkwaliteit van agrarische percelen op landgoederen. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1876.N.21B, pp 20.

Riechelman WH, Fujita Y, Kros J & GH Ros (2022c). Handelingsperspectief voor een duurzaam landelijk gebied. Een analyse voor de a.s.r. vastgoedportefeuille, Nutriënten Management Instituut, Wageningen, Rapport 1814.N.21C, 33 pp.

Ros GH & W.H. Riechelman (2021). Bodemkwaliteit asr portefeuille; een analyse van de landbouw-kundige bodemkwaliteit. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1814.N.21A, 24 pp.

Ros GH, Fujita Y, Kros H, Voogd JC & T van der Voort (2022a). Berekening Koolstofvoetafdruk. Een analyse van de C-balans voor het ASR Dutch Farmland Fund 2020, Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1877.N.21A, 19 pp.

Ros GH, Kros H, Voogd JC & Y Fujita (2022b). Berekening Koolstofvoetafdruk. Een analyse van de C-balans voor de landelijke vastgoedportefeuille 2020, Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1877.N.21B, 18 pp.

Ros GH & Y Fujita (2022a). Berekening Koolstofvoetafdruk. Een heranalyse van de C-balans voor het ASR Dutch Farmland Fund 2019. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1877.N.22A, 20 pp.

Ros GH & Y Fujita (2022b). Berekening Koolstofvoetafdruk. Een heranalyse van de C-balans voor de landelijke vastgoedportefeuille 2019. Nutriënten Management Instituut BV, Wageningen, Rapport 1877.N.21B, 19 pp.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yuki Fujita, e-mail yuki.fujita@nmi-agro.nl