Onderzoek waterbodem Loosdrechtse plassen en effecten weilanddepot

Eén van de grote projecten in het Oostelijk Vechtplassengebied (OVP) is het baggeren van slib in de jachthavens en de plassen ten behoeve van de recreatie. In deze rapportage wordt ingegaan op het (effect van) baggeren van slib uit de Loosdrechtse plassen. Het baggeren heeft als doel de vaardiepte te vergroten door het verwijderen van aanwezig slib. Baggeren, transporteren en ontwateren van de baggerspecie in depot kan echter leiden tot negatieve effecten voor de waterkwaliteit en de natuur in de omgeving. Deze negatieve effecten zijn ongewenst omdat de laatste jaren veel energie is gestoken in maatregelen om juist de eutrofiering in de plassen sterk te verlagen. Daarom is het belangrijk van elke ingreep in het systeem te onderzoeken of het kan leiden tot extra eutrofiering en zo ja hoe het effect kan worden geminimaliseerd. In dit rapport wordt onderzocht welke negatieve effecten er kunnen ontstaan op de waterkwaliteit en de natuurwaarden in de sloten en de plassen van Loosdrecht. Daarnaast is onderzocht welke maatregelen inzetbaar zijn om deze effecten te mitigeren.

Referentie: Poelen M, Ros GH & F Smolders (2021) Onderzoek waterbodem Loosdrechtse plassen en effecten weilanddepot. B-WARE rapport RP-20.032.21.15.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl