Effecten van maatregelen in het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Voor het 7e NitraatActieprogamma wordt een MilieuEffectRapportage op planniveau opgesteld. In deze MER worden effecten van maatregelen en maatregelpakketten ter vermindering van nitraat en uit- en afspoeling beoordeeld tegen die van een referentiesituatie. Daarnaast worden ook andere milieukundige aspecten beoordeeld.

In deze MER worden effecten van maatregelen en maatregelpakketten ter vermindering van nitraat en uit- en afspoeling beoordeeld tegen die van een referentiesituatie. Daarnaast worden ook andere milieukundige aspecten beoordeeld. De emissies naar grond- en oppervlaktewater en naar de lucht worden voor zover mogelijk gekwantificeerd met rekenmodellen. Daar waar geen kwantificering mogelijk is, wordt op basis van literatuur en expertkennis een schatting van de milieueffecten gegeven.  Nieuwe onderdelen ten opzichte van voorgaande Milieueffectrapportages is een beoordeling van effecten op aquatische ecologie, een afstemming met een ex-ante analyse 3e Stroomgebiedsbeheersplannen en de beschouwing van bovenwettelijke maatregelen die genomen worden met stimulering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Onderscheid wordt gemaakt in landsdekkende maatregelen die zijn door te rekenen met Initiator en het Landelijke Waterkwaliteitsmodel en perceelsmaatregelen waarvoor effecten voor gewas, bodem, hydrologie combinaties worden aangegeven. In de synthese wordt de informatie gebruikt om beoordelingsvarianten op te stellen en een voorkeursvariant samen te stellen.

Het rapport is hier te downloaden

In 2021 hebben Ros et al. vervolgens een pleidooi gevoerd om meer maatwerk mogelijk te maken in het 7e Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn. Waterkwaliteitsdoelstellingen worden nog lang niet overal gerealiseerd in Nederland. Het concept NAP stelt daarom maatregelen voor om deze te bereiken. Helaas houden deze onvoldoende rekening met de lokale situatie. Daardoor beïnvloeden ze de inzet en motivatie van boeren negatief. Ook wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor het boerenbedrijf, coöperaties en verwerkende partijen in de voedselketen. Voor het realiseren van de NAP-doelen dient er daarom, naast generieke maatregelen, ruimte te zijn voor bedrijfsgericht maatwerk.

Het artikel is hier te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail  gerard.ros@nmi-agro.nl