Opzet voor een Bodemmaatlat 0.1

De BO-Akkerbouw heeft vanuit het Actieplan Plantgezondheid de PPS Beter Bodembeheer gevraagd om een opzet te maken voor een ‘Bodemmaatlat’ waarmee boeren eenvoudig hun bodemkwaliteit kunnen monitoren. Vijf bodemindicatoren zijn geselecteerd en drie perceelskenmerken die nodig zijn om de kwaliteit van de bodem in beeld te brengen in relatie tot een streefwaarde: de zuurgraad, de fosfaattoestand, de kaliumtoestand, het stikstofleverend vermogen en het watervasthoudend vermogen. De verschillende bodemindicatoren zijn in de rapportage uitgewerkt. Voor elke indicator wordt een korte inhoudelijke toelichting gegeven op de relevantie ervan, de benodigde metingen als ook het beoordelingskader en onderliggende onderbouwing.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl