Maatregel op de kaart

Om de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor naar water terug te dringen, worden agrariërs via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer gestimuleerd maatregelen te nemen die zijn opgenomen in de zogenaamde BOOT-lijst die door het Bestuurlijk Overleg Open Teelten (BOOT) is vastgesteld. Deze lijst omvat meer dan 100 maatregelen. Voor agrariërs, landbouwadviseurs en waterbeheerders is het een moeilijke puzzel om met deze lijst slimme keuzes te maken voor effectieve maatregelen.

Om dit te ondersteunen is door de kennisinstituten de GIS-tool Maatregelen op de Kaart-fase 2 ontwikkeld. Deze kaart die in het voorliggende rapport wordt beschreven geeft een locatie-specifieke inspiratielijst aan maatregelen: maatregelen worden alleen weergegeven als ze effectief en toepasbaar zijn gegeven de kenmerken van de percelen. Dit geeft een aanzienlijke verdunning van de lange BOOT-lijst. Zo kunnen voor de maatregelen gerichter en beter onderbouwde keuzes worden gemaakt en kunnen eenduidiger adviezen worden opgesteld. Nu de kaart voor eenieder beschikbaar is, gaat de praktijk hiermee kennis en ervaringen opdoen. Zo kan de Maatregel-Op-de-Kaart verder uitgroeien tot een gemeenschappelijke en wetenschappelijk gevalideerde basis voor meer maatwerk. Voortbouwend op het strategisch plan dat kennisinstellingen, beleidsmedewerkers en betrokkenen bij het Deltaplan Agrarisch waterbeheer hebben opgesteld, is deze kennisbasis geïntegreerd binnen het BedrijfsBodemWaterPlan.

Het rapport is hier te downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl