Regionale pilot Kennisimpuls waterkwaliteit RBO-Noord; synthese af- en uitspoeling stikstof en fosfor naar water

Bekend is dat de omvang van de verschillende nutriëntenbronnen in Nederland verschilt per regio en in tijd, en dat de mate van stuurbaarheid van de emissiereductie niet altijd goed bekend is. Hierdoor staan ecologische doelen en maatregelen om de ecologische doelen te bereiken vaak ter discussie. De bestuurders van Regionaal Bestuurlijk Overleg Noord (RBO Noord) hebben in 2020 gevraagd om bestaande studies over de problematiek van de diffuse bronnen in de beheergebieden van Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s samen te vatten in een overkoepelend verhaal. Ook is gevraagd om een overzicht van de water- en stofstromen vanwege het huidige beleid (Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater) en de daarin benoemde problemen met nutriënten. Het huidige rapport geeft een synthese van de actuele kennis over af- en uitspoeling vanuit natuur- en landbouwbodems naar water. De resultaten hiervan geven
a) inzichten in de huidige situatie en handelingsperspectieven voor de overheden en waterbeheerders en
b) de benodigde inputdata om via een model de water- en stofstromen in Noord-Nederland dynamisch te kunnen simuleren.

U kunt het rapport hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl