Herkomst nutrienten in het landelijk gebied van Schieland

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft voor dat het oppervlaktewater in 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond is. De waterschappen maken hiervoor stroomgebiedsbeheerplannen waarin ze beschrijven welke maatregelen ze nemen om deze waterkwaliteitsdoelen te behalen. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in dit kader een studie uitgevoerd om beter inzicht krijgen in de herkomst van de nutriënten in hun wateren. Welk deel komt van antropogene bronnen (bemesting, glastuinbouw) en is beïnvloedbaar, en welk deel is van natuurlijke komaf (kwel, depositie, en mineralisatie en uitloging van veenbodems) en bepaalt de zogenaamde achtergrondconcentratie? In dit onderzoek is de nutriëntenbelasting voor de periode 2000-2013 gekwantificeerd voor een negental polders in het landelijke gebied van Schieland: Binnenwegse Polder, Polder De Wilde Veenen, Tweemanspolder, Polder Bleiswijk, Eendragtspolder, Zuidplaspolder Noord, Zuidplaspolder Zuid, Oostpolder en Polder EGB.

Het rapport is hier downloaden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl