Deskstudie: inventarisatie reststromen Veenkoloniën

De “pilot kringlooplandbouw Veenkoloniën” is gericht op het sluiten van kringlopen op regioniveau en het maakt onderdeel uit van het project ‘Innovatie biodiversiteit Veenkoloniën’. Doel van de pilot is om na te gaan in hoeverre het beter benutten van regionale reststromen door samenwerking en uitwisseling tussen landbouw, samenleving en industrie bijdraagt aan de kringlooplandbouw en aan de vergroening van het gebied en het handhaven of verbeteren van de bodemkwaliteit. Dit kan mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en het rendement van bedrijven in de akkerbouw en veehouderij in de Veenkoloniën.

Lees hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim Bussink, e-mail wim.bussink@nmi-agro.nl, tel. 06 2903 7096