Waarde van organische meststoffen voor de huidige en toekomstige akkerbouw

In opdracht van BO Akkerbouw heeft NMI onderzocht aan welke producten uit mest de akkerbouw behoefte heeft en wat de gevolgen zijn van verschuivingen in het mestaanbod.  Maatschappelijke opgaven op het gebied van waterkwaliteit, klimaat, biodiversiteit en stikstof zullen onder andere worden vertaald in het mestbeleid. Een gevolg is dat er in de toekomst waarschijnlijk minder dierlijke mest beschikbaar komt voor de akkerbouw en dat er een verschuiving op zal treden van onbewerkte drijfmest naar producten uit mestverwerking.

Uit de studie blijkt dat onbewerkte rundveedrijfmest voor veel akkerbouwbedrijven op klei- en zandgrond de best passende meststof is, omdat de levering van nutriënten en organische stof uit dit product goed aansluit bij de behoefte in uiteenlopende bouwplannen. (Combinaties van) Producten uit mestverwerking scoren in dat opzicht niet beter en zullen duurder zijn. Een combinatie van de dunne fractie en een P-arme dikke fractie, allebei van varkensdrijfmest, scoort relatief goed. In bepaalde gevallen kan mestverwerking wel een gunstig milieu-effect hebben. Zo hebben vooral digestaten lage broeikasgas-emissies vanwege de netto energieproductie bij vergisten.

Download hier het uitgebrachte rapport

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Romke Postma, e-mail romke.postma@nmi-agro.nl, tel. 06 4602 0776