Proefpolder Kringlooplandbouw

Op basis van een casestudie in de Proefpolder Gagelweg, onderdeel van Polder Groot Wilnis-Vinkeveen, is een aanpak ontwikkeld om gebiedsgericht duurzaamheidsopgaves aan te pakken op het vlak van waterkwaliteit. Door te focussen op een afgebakend gebied kunnen met een integrale aanpak en goede samenwerking tussen boeren en overige stakeholders daadwerkelijk stappen worden gezet.

Centraal in het casestudiegebied Proefpolder Gagelweg staat de opgave om de ecologische en chemische waterkwaliteit verder te verbeteren. Er wordt daarom een reductie van de emissie van nutriënten van de landbouwpercelen naar het oppervlaktewater beoogd. Om gericht aan de opgave voor waterkwaliteit te werken zijn twee peilvakken gekozen waar vijf melkveehouders meer dan 80% van het bodemoppervlak in beheer hebben. De melkveehouders zijn divers in hun type bedrijfsvoering. De polder bevat een vrij grote variatie in de hydrologische situaties. De lokale veenbodems zijn heterogeen qua bodemsamenstelling en nutriëntenhuishouding. Door al deze variatie staat de Proefpolder ‘model’ voor de diversiteit in andere gebieden in Nederland.

Download hier de brochure van het project

Hier kunt u het uitgebrachte rapport lezen, hier het door NMI uitgebrachte rapport Proefpolder Kringlooplandbouw (bodem, kaarten en fosfaat) en hier het door Waternet uitgegeven rapport Proefpolder Kringlooplandbouw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Debby van Rotterdam, e-mail debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl, tel. 06 2517 9329 of Gerard Ros, e-mail gerard.ros@nmi-agro.nl, tel. 06 2951 3812